Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Categoria: Bete di Spere

Il strolic di Bete / Zenvrâr. Il mês dal Unpardoi

Bete di Spere
Il mês di Zenvrâr nol esist, ma o ai di fâ fente di sì parcè che la Patrie e jes cuntun numar dome pai doi mês di Zenâr e Fevrâr. A Zenvrâr a finissin lis fiestis di Nadâl e al scomence il carnevâl: par fâ fente che al sedi un mês sôl, o podês mangjâ […] lei di plui +

No son peraulis par vecjos / Global warming

Bete di Spere
NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Lis gnovis peraulis spiegadis ai nonos Mandi nono. Mandi frute, cemût? Jo ben, nono, gjavant il cjalt e il scjafoiaç. Eh, e je vere! E pensâ che a Mai o jerin chi a cricâ, cul fûc piât! No si capìs plui nuie cul timp. Eh, nono: al è colpe dal […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS / Black friday

Bete di Spere
Mandi nono. Mandi frute! Ce biel gaban che tu âs! Biel? Al è vecjo di cuant che ancjemò no jeri maridade! Cjale chi: al è dut fruiât. Pecjât, ti stave ben! Eh, lu sai: par chel o fâs fadie a butâlu. O varès di comprânt un gnûf, ma aromai o spieti il Black Friday. Dîs […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Downburst

Bete di Spere
Mandi nono. Mandi frute! Âstu sintût ce frêt, dut intun colp? Îr e someave Istât e cumò al è Invier. Eh, sì, nono, bisugne propit piâ il spolert, cumò. E l’aiar? Âstu sintût ce aiar fuart che al è vignût, cuant che al à scomençât a plovi? Al someave che al tiràs jù la cjase. […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Street food

Bete di Spere
Mandi nono. Mandi Bete. Ce fâstu di gustâ vuê? Nuie, nono! O lin fûr. Oh, ben fate! Dulà laiso a mangjâ? Intun ristorant? No, nono, cun chel biel timp chi o vin voie di stâ tal viert. Ah, in sagre? No, o larìn ator, al mâr o crôt, e o mangjarìn alc di street food. […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Musthave

Bete di Spere
Mandi nono. Mandi frute, ce âstu in chê scjate? O ai comprât une robe bielone pal mâr: un materassin gnûf. Cemût? No ti vadial plui ben chel blu che ti vevi cjolt di piçule? Ma nono, a saran passâts plui di 20 agns*! Al sarà ancje sbusât. E alore? Si podarà comedâ, no? Ma chel […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Pokemon

Bete di Spere
Mandi nono. Mandi frute. Âstu finît di lavorâ cheste setemane? Sì, nono! Usgnot fieste! O puarti il gno nini al cine. Ce biel! Ce laiso a viodi? Il gnûf film dai Pokemon! Cui, jo? Dulà varessio di pocâ? Di nissune bande! O feveli dal film dai Pokemon! No capìs. Isal un cine masse plen di […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Parkour

Bete di Spere
Mandi nono. Mandi Bete! Âstu sintût di chel zovin che al è colât jù di parsore di un cuviert chê altre dì? Al è lât a finîle tal ospedâl. Eh, sì, nono: si è fat mâl fasint parkour! Ma no, no lu àn menât tal ospedâl pal cûr: al è colât jù dal cuviert! O […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Navigator

Bete di Spere
Mandi nono! Mandi Bete! Contimi une robe: ma ce saressie dute cheste storie dal redit di citadinance, che o sint tant a fevelâ? Cumò bastial jessi talians par vê une paie? Nol è propit cussì facil, nono: a son tantis regulis di rispietâ par vêlu. O speri che tes regulis e sedi ancje chê di […] lei di plui +

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Var

Bete di Spere
Mandi nono! Mandi frute! Cemût? Ce âstu fat îr che e jere domenie? O ai cjalade la partide dal Udin. Ah, brâf! Jo no ai rivât a viodile. Cemût ise stade? Mah. Cjale: l’Udin chest an al è propit malmetût, ma chel arbitri li al è miôr che al cambi mistîr! Parcè? Masse erôrs? No […] lei di plui +