Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Categoria: Bete di Spere

Il strolic di Bete / Al è rivât Dicembar

Bete di Spere
Il 2020 al è daûr a finî, e stant che chest an no podìn bussâsi e cjapâsi a bracecuel par fâsi i auguris, e viodût che la OMS e à dit che nancje saludâsi cul comedon nol va masse ben, pes fiestis o proponarès di tocjâsi ognidun dulà che nol bat il soreli. Cussì no […] lei di plui +

Il strolic di Bete / Novembar, il mês de fumate

Bete di Spere
Novembar al scomence cui Sants e al va indevant cui Muarts, che a son dome sants che no àn rivât a jessi avonde famôs par vê une dì di fieste dute par lôr. Di buinore e je fumate, di dì al è frêt, i arbui a àn bielzà molât jù lis fueis, duncje invezit des […] lei di plui +

Il strolic di Bete / Otubar, mês di racuelte

Bete di Spere
Otubar al è un mês di racueltis: si cjapin sù chei raps di ue che Setembar nol veve ancjemò madurît ben, lis ultimin panolis, e dopo miluçs, piruçs, foncs, cjastinis. Ae fin dal mês, cun dut chel ben di Diu, si cjapin sù ancje doi, trê chilos in plui su la belance. I sants dal […] lei di plui +

Il strolic di Bete / Setembar, mês di vendeme

Bete di Spere
Ancje se a disin che l’an al scomence cun Zenâr, lu savìn ducj che il mês di Setembar al è il vêr mês dai scomençaments. E tache la scuele, cuntune classe in plui di chel altri an, si tache a lavorâ dopo des vacancis, ma la robe plui impuartante e je che in Setembar si […] lei di plui +

Il strolic di Bete / Avost, anìn in ufici … a Lignan

Bete Di Spere
Il mês di Avost al è par solit dedicât aes feriis, o ben a chês setemanis li che i furlans a fermin di lavorâ tal ufici o in fabriche e a tachin a lavorâ a cjase. Ancje la industrie dal turisim regjonâl si è justade intor di cheste vocazion par fâ sintî mancul fûr di […] lei di plui +

Il strolic di Bete / Jugn, il mês de burescule

Bete di Spere
Il mês di Jugn al scomence l’Istât. A sierin lis scuelis… ah, no, scusait. Po ben, si tache a lâ al mâr! Ah, sì, o vês reson, lassìn pierdi, par cumò. Ma intant che si studie un mût par meti jù i ombrelons a distance di sigurece, si consolìn cun dutis lis sagris dal mês! […] lei di plui +

Il strolic di Bete / Mai, il mês des sagris “smart”

Bete di Spere
Il mês di Mai al è cognossût in Friûl soredut parcé che, par vie di un zûc di peraulis, si dopre ben in tantis batudis come: “Si, si, ti paiarai il cont tal mês di Mai!”, o “O mi met a diete ai 32 di Mai!”, o ancje “Cuant si podaraial lâ atôr liberamentri, cun […] lei di plui +

Il strolic di Bete / Avrîl: il mês par stâ dismots

Bete di Spere
“Avrîl dolç durmî” al dîs un proverbi. Un proverbi talian, naturalmentri, che in furlan nol à traduzion: nissun vêr furlan, di fat, al pues pensâ che durmî al sedi une robe biele. Par jessi sigure, o ai controlât ancje sul dizionari di furlan e ce che par talian si disarès “dolç fâ nuie”, par furlan […] lei di plui +

Il strolic di Bete / Març, il mês che nol è plui matucel

Bete di Spere
Il mês di Març al è cognossût in Italie pe sô variabilitât: di fat, un proverbi talian al dîs “Març matucel: cjale il soreli e cjape sù la ombrene”. Un proverbi che chi di noaltris no si è slargjât, prin di dut parcè che par furlan nol fâs rime ma soredut parcè che in Friûl […] lei di plui +