Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Otubar, mês di racuelte

Bete di Spere

Otubar al è un mês di racueltis: si cjapin sù chei raps di ue che Setembar nol veve ancjemò madurît ben, lis ultimin panolis, e dopo miluçs, piruçs, foncs, cjastinis.
Ae fin dal mês, cun dut chel ben di Diu, si cjapin sù ancje doi, trê chilos in plui su la belance.
I sants dal mês
◆ Ai 4 di Otubar, Sant Francesc di Assisi, che al fevelave cun ducj i animâi, dal lôf ae pudiese (ce che al veve di dîsi cuntune pudiese, chel no lu sai. Forsit: “Va, e invât il Friûl!”).
◆ Ai 10 di Otubar, Sant Denêl, protetôr dal persut crût. Une curiositât: dopo che al à incuintrât Sant Denêl, Sant Francesc di Assisi nol à plui rivât a fevelâ cul purcit.
◆ Ai 21 di Otubar, Sante Ursule, deventade sante a fuarce di spietâ so marît mangjant pan e coculis suntune vît.
◆ Ai 28 di Otubar, Sant Simon, protetôr dai baracons a Codroip. Une altre curiositât: ae fieste di Sant Simon o cjatais simpri ancje Sant Denêl.
Otubar te storie
Ai 17 di Otubar dal 1797, Napoleon al firmà il Tratât di Cjampfuarmit, cedint la Republiche di Vignesie a la Austrie.
Lis tratativis si son sieradis cuant che il popul furlan al à scomençât a manifestâ cul slogan “O Zico o Austrie”. No jessint ancjemò nassût il grant Arthur Antunes Coimbra, Napoleon al à scugnût sielzi la Austrie
Personaçs nassûts
in Otubar
Zuan di Udin, un impuartant pitôr cul balin pal cine asiatic.
Primo Carnera, un dai pugjii plui famôs dal mont. Cuant che, cressint, al è deventât alt doi metris, al podeve sielzi di fâ il pugjil o il zuiadôr di bale tal zei. Ae fin, al à sielzût il pugjilât, ma cualchidun al à di jessisi confondût e a Udin i àn dedicât un palaç pal basket.
Giorgio di Centa, campion di schi di fonts. Giorgio al à scomençât a fâ schi di fonts tai prins agns Otante, par brusâ lis caloriis di une cene di Nadâl cjargnele. Cuarante agns dopo, i mancje ancjemò di brusâ il dolç.
Animal dal mês
Nol covente nancje dîlu: la pudiese. Tai ultins agns, lis pudiesis asiatichis a àn rimplaçât chês nostranis, pe lôr capacitât di riproduzion rapide: di fat, a son cusidis tes fabrichis in Cine, là che a son usâts a fabricâ robis piçulis tant che golainis di perlutis, e virus. ❚

(L)Int Autonomiste / Un popul cence plui vôs in cjapitul

Dree Valcic
✽✽ Nol è par fâmi i fats di chei altris, ancje se o sai benon che ae fin in ogni câs i efiets a saran deleteris ancje pai furlans, ma o crôt di interpretâ un sintiment slargjât e un dubi gjenerâl, domandantmi parcè che a àn fat colâ Draghi. No si trate, che al sedi clâr, […] lei di plui +

L’EDITORIÂL / LA PATRIE DAL FRIÛL AL SALON DAL LIBRI DI TURIN

Walter Tomada
Dai 19 ai 23 di Mai no steit a cirînus, noaltris de “Patrie”: no sarin in Friûl, ma inaltrò.◆ No, no lìn in esili. Pal moment, jessi “furlans che no si rindin” nol è ancjemò une colpe. Salacor lu deventarà, ma pal moment o podin jessi “libars di sielzi” di lâ in “mission”. Une mission […] lei di plui +