Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Navigator

Bete di Spere

Mandi nono!

Mandi Bete! Contimi une robe: ma ce saressie dute cheste storie dal redit di citadinance, che o sint tant a fevelâ? Cumò bastial jessi talians par vê une paie?

Nol è propit cussì facil, nono: a son tantis regulis di rispietâ par vêlu.

O speri che tes regulis e sedi ancje chê di “no jessi triestins”: ju viôt bielzà li, a lâ al mâr e a no fâ nuie dut il dì e a cjapâ i bêçs de “citadinance”.

Nol sarès costituzionâl tignî fûr cualchidun dome parcè che al è triestin, nono! Par cjapâ il redit di citadinance a cjalin cemût che tu âs l’Isee.

Cemût ise ce?

L’Isee.

Eh, cemût ise ce?

No “ise”, nono: Isee. Al è un numar che al covente par viodi trops bêçs che tu âs.

No bastaressial domandâ in bancje?

No, nono: l’Isee al cjape dentri dutis lis proprietâts, lis jentradis, i bêçs metûts tal cont corint… Di mût che prime di dâti il redit di citadinance a sedin sigûrs che tu sês cence bêçs.

Oh ben, chê e je une robe juste. Ma ise di fidâsi? Jo ju viôt bielzà, ducj chei che a domandin il redit, che dopo si distirin dut il dì tal sofà, tant il stât ju paie!

Però a àn di cirî un lavôr, se no lu pierdin, il redit!

Eh, bon, “tant lavôr no ‘nd è”, a disaran.

Al è par chel che a àn inventât i navigator!

O ben? Ju mandino vie pal mâr? Ah, cumò o ai capît! Prime a mandin a cjase i barcjons dai migrants, dopo a cjapin i nestris disocupâts e ju fasin navigâ fin in Afriche par tornâur il plasê!

No, no son navigadôrs che a van vie pal mâr: i navigator a coventin a judâti a cirî il lavôr.

Ah! O ai capît! Come chei de machine! Che tu tu i disis dulà che tu âs di lâ e lôr ti dan lis indicazions.

No, nono…

Ma forsit no rivin a capî, chei che a àn fate la leç. Cuant che un al dîs “no cjati lavôr” nol à un probleme di indicazions. Nol baste disi “volte a çampe e dopo va dret par dusinte metris: ve li che al è il lavôr!”

Ma no, nono, no son nancje navigadôrs in chel sens li.

E ce navigadôrs sono, alore?

Oms e feminis che ti judin a cjatâ il lavôr just.

E ce fasevino, prime, i navigadôrs?

Nuie, a jerin disocupâts, o crôt.

Ah, benon! No son rivâts a cjatâ un lavôr di bessôi e a varessin di judâ chei altris a cjatâlu? Robis di mats! O deventarìn un popul di sants, poetis e navigator! ❚

Bete di Spere

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +