Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Var

Bete di Spere

Mandi nono!

Mandi frute!

Cemût? Ce âstu fat îr che e jere domenie?

O ai cjalade la partide dal Udin.

Ah, brâf! Jo no ai rivât a viodile. Cemût ise stade?

Mah. Cjale: l’Udin chest an al è propit malmetût, ma chel arbitri li al è miôr che al cambi mistîr!

Parcè? Masse erôrs?

No sai ce che al è sucedût, ma al veve dât un gol, dopo al à fat un mot cu lis mans, al è lât vie e cuant che al è tornât tal cjamp il gol nol jere plui.

Ah, sì: o vevi sintût che a vevin anulât un gol al VAR.

Jo no lu ai sintût: lu ai propit viodût al bar! Ma no ai capît dulà che al è lât chel pindul dal arbitri prime di decidi di anulâ il gol.

Eh: al è lât al VAR!

Ma… si puedial fâ? Lâ tal bar cussì, tal mieç de partide?

Si scugne, nono! Il regolament cumò al fevele clâr! Se al sucêt alc di dubi, si à di lâ al VAR par decidi.

Oh, biele cheste! Ma ta un bar a câs?

Ma no, cemût a câs? Al è li, dongje dal cjamp. No lu vevistu mai viodût, nono?

Arbitris cjocs o ‘nd ai viodûts un grum, sì. Ma un che al va tal bar propit tal mieç de partide no, chel no lu vevi mai viodût.

Ma nono…

Dut câs, almancul cumò o rivi a capî la motivazion de sô sielte: sigûr tal bar nol à dome decidût ce fâ dal gol, ma al à ancje parât jù alc, e viodint cemût che al à arbitrât, no jere aghe.

Nono…

Ma cemût fasial a decidi li? Domandial a di chei che a son lâts a bevi? No saressial stât miôr consultâsi cun cualchidun che al stave ancjemò su la sô cjadree a cjalâ la partide?

Nono, al VAR! Al va a cjalâ lis azions al ralentadôr.

Biele cheste! Pense tu: jo o voi tal bar a cjalâ la partide parcè che no rivi a lâ al stadi, e l’arbitri che al è bielzà li al jes par cjalâle tal bar ancje lui!

Il VAR, no il bar! Al è lacronim di Video Assistant Referee, Assistent al Video dal arbitri. Al è un sisteme che a àn metût dal an passât. In pratiche, cuant che larbitri al à un dubi suntun rigôr, un cartelin o robis cussì, al pues fermâ il zûc e lâ a controlâ tal video.

Ah, comut cussì. Mi sarès coventât un VAR ancje cun tô none, cuant che i cuistionavin. Invezit, mi tocjave simpri dâi reson a jê, e dopo tal bar di bessôl. ❚

Bete di Spere

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +