Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

VIERZIDURE – Ricuardant il riviel de Joibe grasse

............

Il prin riviel contadin de Ete moderne al fo une fracassine che no à pareli in Friûl e che, si ben cun maçalizis e distruzions, al fasè nassi la Contadinance, un orghin di rapresentance des comunitâts rurâl che nol à vût par in Europe.
Element di fonde, par che 500 agns daspò di chê Joibe Grasse dal 1511, in Friûl si sedin dâs dongje plusôrs sogjets par inmaneâ une schirie di iniziativis par fâ cognossi a tante int chei fats, par pocâ une riflession storiche-culturâl e par sburtâ a une memorie coletive, element impuartant pe identitât.
Par chest bielzà l’an passât e jere nassude la Associazion 1511 (associazion1511@gmail.com), pressedude di Carli Pup, cul intindiment di sensibilizâ la plui pat dai comuns interessâts dal riviel e promovi magari piçulis iniziativis ma une vore sparniçadis.
LA CAPITÂL DAL RIVIEL_ A Udin, dulà che il riviel a sclopâ juste tal biel dal Carnevâl cun plui di vincj palaçs di siôrs assaltâts intune sole zornade, si è dât dongje un Comitât sientific organizatîf cul coordenament dal assessôr ae Culture, Luigi Reitani. Il program, si ben che cualchi date no sei ancjemò fissade, al proviôt trê aspiets: moments di riflession storiche, trois turistics-culturâi ator pe citât sui lûcs dal riviel e mostris.
Si scomence juste te dade dal fat, ai 27 di Fevrâr cuntun apontament tal dopodimisdì alì dal Palamostre, tra spetacul e discussion. A parteciparan Furio Bianco (massim espert dal riviel che tal 1995 al scrivè la monografie «1511 la “crudel zobia grassa”», tornât cumò a stampâ), e il professôr Giampaolo Gri. cun framieçs di musiche. “In Avrîl, secont moment cuntun grant personaç de culture”, al dîs Reitani, che il non però nol intint di pandilu fintremai tal ultin. In Mai, e sarà la Universitât dal Friûl, dutun cu la Ca’ Foscari di Vignesie e l’ateneu sloven dal Litorâl, a inmaneâ une cunvigne di studis di trê dîs sui “riviei citadins e rurâls sul finî de Ete di Mieç e in Ete Moderne”, al spieghe Bianco. In cheste ocasion al rivarà a Udin ancje il storic merecan Edward Muir, che al fo il prin, tal 1993, a scrivi une monografie sul riviel e juste di pôc e je stade publicade une riduzion par talian.
Par dongje di chescj apontaments, a Udin si stan preparant trois turistic-culturâls, par puartâ la int tai puescj che plui a forin interessâts dal riviel. “O pensin di preparâ une mape – al spieghe l’assessôr Reitani – e totem che a segnin i lûcs”. In zonte, “o volaressin cjapâ dentri i ustîrs par che preparin cualchi menù a teme”.
In citât e sarà inmaneade ancje une mostre a palaç Morpurgo in colaborazion cul Archivi di Stât e la Biblioteche Joppi, cu la presentazion di documents di chê  volte, cronachis e riproduzions dal cjistiel che al fo sdrumât dal taramot propit dal 1511. Mostre di fumuts sul riviel (Premi Friûl) tra la fin di Avrîl e i prins di Mai (che e varès di zirâ po ancje in altris comuns furlans).
ASSOCIAZION 1511_Il riviel di Udin si slargjâ a buine part dal Friûl, dulà che a forin incendiâts un grant numar di cjistiei. E cussì, a Murùs la aministrazion e à prontât trê apontaments. Sabide ai 26 di Fevrâr, a lis 8 e mieze sore sere alì dal Auditorium, “Joibe grasse 1511-2011. Pai trois dal riviel”, cun incuadrament storic di Carli Pup, tocs di musiche dal complès strumentâl “Santa Margherita” e la presentazion de mape dal Friûl 1511 prontade di Luigino Peressini, cui lûcs dal riviel, la riproposizion dai cjistiei assaltâts e lis motivazion dai fats. In Avrîl, “Fûc su lis culinis: storiis di riviel tal Friûl culinâr”, aprofondiments storics cun leturis senichis (Daniela Zorzini e Daniele Copetti) dal riviel dal 1511, di chel par lis tieris comunâls di Sant Denêl dal 1841 e di Sarsêt Martignà dal 1867. Tal mês di Mai, e spieghe la assessore ae Culture Albina Montagnese, dibatiment cun storics di nomee alì dal cjistiel di Breçà e pussibilitât di visitâ i lûcs dulà che al vivè Antoni Savorgnan di Breçà. Apontaments similârs a varessin di davuelzisi vie pal an ancje in altris comuns dal Friûl colinâr e di chel di mieç.
In altris Comuns si stan preparant soredut cunvignis.
IN FILE_ Chest an si è ispirâts ai fats de Joibe Grasse ancje il lunari di “In File”, inmaneât de associazion culturâl “Colonos” (www.colonos.it), par studiâ chest riviel e proponi ae atenzion difarents altris ribaltons: Feminis ribaltonis (18 di Fevrâr), Rivoltis contadinis in dì di vuê (25 di Fevrâr), Balade pal 1511 (5 di Març).
Antonella Lanfrit

Event / Stin dongje ae Patrie – fotos de serade

Redazion
Joibe ai 30 di Novembar al Teatro San Giorgio – Udin (Borc di Graçan) si è tignude la seconde edizion de manifestazion “Stin dongje ae Patrie” che e rapresente un moment di incuintri e di solidarietât cul mensîl “La Patrie dal Friûl”, gjornâl scrit fûr par fûr in lenghe furlane fintremai dal lontan 1946. Inte […] lei di plui +