Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Meni, Il purcitâr cjargnel in Gjamaiche

............

Di storiis di furlans di sucès ator pal mont a ’nt vin letis e scoltadis un grum. Cheste volte a ’nd è une in particolâr curiose. Varessiso mai pensât che la tradizion dai purcitârs furlans e podès rivâ fintremai tai Caraibi? Alore, cumò us contìn ce che al è rivât a fâ Meni Forgjarin, 79 primeveris, nassût a Tumieç, di un pâr di agns deventât mestri purcitâr pai Gjamaicans, popolazion tropicâl in aparence lontane dai nestris guscj in fat di cusine, ma che invezit e va mate pes cjars di purcit, cuetis soredut in maniere “Jerk”, vâl a dî su la gridele, marinade intun messedot di cevolis, tim, piment, canele, nole moscjade, sâl e pevar: un plat, tra l’altri, di chei preferîts dal coridôr olimpionic Usain Bolt.
“Di cuant che mê fie e à maridât un gjamaican tai agns Novante, jo o ai tacât a vignî in vacance in cheste isole dai Caraibi – nus à contât Meni cuant che lu vin cjatât, cuasi par câs, a Negril, la localitât turistiche par antonomasie de Gjamaiche, pognete inte cueste ocidentâl – e cuant che i amîs di gno zinar a àn savût che o fasevi il becjâr, a àn tacât a domandâmi i trucs dal mistîr…”
Meni Forgjarin al jere lât vie de Cjargne come emigrant dal 1965, a trente agns, sielzint tant che mete il Canadà: “Di frut o vevi imparât a macelâ de famee Laris (Larice) di Damâr – al va indenant a contâ braurôs, cul so furlan miscliçât al inglês – po dopo, mi vevin spedît a Lienz in Austrie par perfezionâ la tecniche; duncje, cuant che o soi tornât in Cjargne, o ai vierte une becjarie a Damâr”. A un ciert pont de sô vite, Meni si è separât de femine, decidint di cambiâ vite, e par chest al è partît par lâ di chê altre bande dal mont. “O soi rivât in Canadà che al neveave che Diu la mandave. O ai tacât a fâ diviers lavoruts, cuant che une famee di “Business man” si è inacuarte che o preparavi bistechis ecezionâls e, a chel pont, il lavôr di becjâr nol è mai mancjât”.
Tal 1994, il prin viaç in Gjamaiche e la scuvierte di une tiere spetacolâr, tant che Meni – di chê volte – al torne in Canadà il mancul pussibil. “Un paradîs, no podevi tirâmi indaûr cuant che mi a àn domandât di dâur une man”. Cumò, in dì di vuê, al colabore cuntune struture pôc fûr Negril: insiemi al so soci in afârs e a un pâr di dipendents al è rivât – pensait voaltris – a macelâ une sessantine di bestiis in dì. Dal rest, a son tantis lis richiestis che a rivin dai ristoradôrs de zone. Meni però si è inacuart che i gjamaicans a àn masse premure e a fasin fadie a capî che la cjar e à di vê une frolidure di almancul une setemane. Dut câs, nol prepare dome tais par bistechis ma al à tacât a preparâ ancje luianiis e socol, cu la ambizion di rivâ une dì a fâ salams, slargjant il macel cuntune stanzie di fumadure. ❚
David Zanirato

Int di Cjargne / Magjie a Cjarsovalas

Marta Vezzi
Un dai lûcs dai Pagans in Cjargne Cjarsovalas, il paisut dai Pagans, al è sore Val e Rualp, frazions dal Comun di Darte, a 1.350 metris sul nivel dal mâr. “Al è un dai lûcs indulà che o puarti di plui la int – e conte Fides Banelli, mestre in pension che a fâs ancje […] lei di plui +

L’Editoriâl / Cuant vignaraie la “adunade” dai furlans?

Walter Tomada
Tropis vitis aial il Friûl? Al sarès biel se a’ndi ves siet, come i gjats: o cetantis di plui, come i protagoniscj di tancj videozûcs che ur plasin ai nestris fantats. Magari cussì no, dut câs, un popul nol è mai bon di vivi dôs voltis: se i tocje disparî, al sarà par simpri. Se […] lei di plui +

Festival di Poesie Alpine / Autôrs di Ladinie, Grisons e Friûl a confront

Gabriele Zanello
Tal incuintri di Bressanon ancje lis vôs di Gigi Maieron, Nelvia Di Monte, Gianluca Franco, Francesco Indrigo, Luigina Lorenzini e Antonella Sbuelz Tra lis comunitâts furlane, ladine e rumance a esistin relazions identitariis e culturâls une vore antighis, che massime tai agns Setante e Otante a àn vût un moment di gnove sfloridure ancje sul […] lei di plui +