Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Sui cuei di Çorut

Diego Navarria

Cui che al partìs su lis olmis dal poete furlan plui celebrât dal Votcent, al va a scuvierzi i vins autoctons furlans inte tiere che ur à fat di scune

Seconde pontade
Intant che Nino al vuide la sô bocone di Audi, simbul dal so benstâ, e lis dôs feminis Ane e Sandre, sentadis daûr, a cjacarin dai fruts, Mario al rumie l’enigme che intun mês nol veve rivât a disvoluçâ. Cui jerial chel che i veve mandât il SMS di lâ a viodi la cjase di Çorut? Al veve suspietât di cualchi coleghe di scuele, di cualchi amì che al saveve di chê gjite a Resie, ancje di Nino e Sandre. Nol veve contât a dinissun dal messaç, nancje ae sô femine. Intant parcè che nol jere nissun pericul a lâ te cjase di Çorut, anzit, un biel puest. Dopo par vie che al sperave di rivâ a disglagnâ di bessôl il motîf di fâju lâ là. Parcè chel SMS? Un scherç, o alc altri? A Lonzan o cjatarai la soluzion…
◆ “Tu âs vude propite une buine idee, Mario, di puartânus tal Cuei a viodi la cjase di Pieri Çorut – e çoncje lis sôs elucubrazions Sandre – cemût ti aie vignude?” “O stavi leìnt la sô biele poesie Plovisine, – al mintìs Mario – fûr al plovisignave e mi soi impensât che o jeri stât za timp te cjase li che al è nassût, un puest biel, propit just par une sabide di Març.” “Plovisine minudine, lizerine, tu vens jù cussì cidine senze tons e senze lamps e tu dâs di bevi ai cjamps – e declame Sandra che e je mestre – bielone ma lungje; le ai fate imparâ ai miei arlêfs, un tocut parom, come une stafete.” “Ah, e cemût ur âstu voltât dulà che e dîs che la razze cul razzat di morbin si dan daûr? E dopo Primevere morbinose cul cjapiel colôr di rose…?” “Simpri il solit sporcacjon! Di une poesie cussì preseade tu metis il dêt dome tai passaçs un tic sbisiots!” “Parcè si scuintraiso? – al interven Nino, curiôs, che nol mastie ancjemò ben il furlan – ce vuelial dî morbin?” “Morbin – al spieghe Mario – e je une peraule che no à corispondence tal talian. Al vûl dî sintî ardince amorose, ecitazion, desideri, o ancje vê snait scherçôs, ma simpri cu la pice dal prin significât sensuâl.” “Ah, ce biele peraule – al dîs Nino – e tu Sandra le cognossevistu?” “Sì, ma no mi pâr bon doprâle.” Intant che a passin par Premariâs, Mario al profite par fevelâ dal poete: “Çorut al è il poete furlan plui cognossût e celebrât, massime tal passât. Al veve svilupât il gjenar dal strolic, un librut anuari dut par furlan cuntun pôc di dut: cualchi poesie, il lunari cun indicazions astronomichis, astrologjichis, agrariis, i sants e lis fiestis religjosis, i marcjâts. I siei strolics, che ju à fats par une vore di agns, a jerin un strument pratic pai contadins, i marcjadants, lis fameis ma ancje di evasion e straviament di nivel popolâr: cualchi moment sentimentâl e naturalistic, cuntune vore di cuadruts di vite, soredut ironie, satire di paîs, alc par ridi e straviâsi. In pratiche al jere un mataran bulo che al stuzigave il so letôr par vendi. A saran Pasolini e pre Josef Marchet a drazâ chê poesie di evasion che no tocje scuasit mai i vêrs problemis de int. Ve ca, Nino, dopo di Dolegne, volte a man çampe e cjape la rive de culine.”
◆ Passade la tabele Lonzan, a rivin insom de rive e a dismontin dongje de gleseute di Sant Jacum. La plovisine de matine e à lassât pît a une fumatele lizere. La vualmade di là sù, ancje se ofegade dal umidiç, e je une maravee: cuei petenâts di plantis di vît in rie, dutis aromai za cerpidis, cui cjâfs cuinçâts e voltâts, roncs ordenâts fin che al rive il voli, ca e là cualchi armelinâr che al scomence a vistîsi di rose, boschetis di agaçs jù pes clevis ertis di tramontane. Pardabon un biel viodi. In muse ae gleseute, just sul zuc, e je la grande cjase di campagne dai Çoruts. Rustiche, cuntune ale a drete e une a çampe che a formin un C, tal mieç un grant curtîl sierât sul devant di une muraie a curmei, come che al fos stât un cjistiel. Passade la muraie par un gran porton a volt, la nestre briade e je daûr a lei la lapide che e pant che tal 1792 achì al jere nassût l’innomenât poete furlan, cuant che al rive il paron de tignude, cul massanc tune man e la motosee ta chê altre. “Bundì, – al dîs – o jeri daûr a boscâ il rivâl. Jentrait.” Il titulâr si da une spacolade, al domande cui che a son e ur ufrìs une cerce dai vins che al prodûs. Al spieghe che Çorut al è nassût in cheste cjase che e jere de famee nobile e siore di Cividât ma che il pari dal poete al veve mandât dut in ruvine e al veve scugnût vendi dutis lis campagnis. Cussì Pieri Çorut si cjatà dute la vite a tirâ la coree. Cul vendi i siei strolics al meteve alc dongje de paie di impleât de Intendence di Finance a Udin. Il paron al marche ancje che, in onôr dal poete, la sô aziende e puarte di 60 agns il non “Zorutti Vini”. Cerce chest e cerce chel, i nestris cuatri erois a son une vore “contents e legris” e a decidin di partî, no dopo di vê comprât plui di cualchi cassele di butiliis, massime di Ribuele.
◆ No son nancje rivâts jù de rive che Nino al sclope fûr: “Schioppettino! Ve ca il non che no mi vignive sù e che ti volevi domandâ!” “Il sclopetin al è un neri autocton furlan – al sclarìs Mario – il puest miôr par cjatâlu al è Prepot. Nino, a Dolegne tu passis il puint dal Judri e ti puarti jo in dôs cantinis par cerçâ chel just.” E dopo al tache cu la lezion: “ O vês di savê che cuant che la filossare e veve fat fûr scuasit dutis lis vîts dal Friûl, a àn tacât a implantâ rasiçs incalmâts cun uis francesis: Merlot, Cabernet, Pinot e Sauvignon, lassant in bande lis vîts nostranis. Graciant Idiu, e ancje cualchi contadin furlan che al à resistût ae mode francese, ca e là cualchi pît di chês vîts si à salvât e cumò a àn tornât a implantâlis e a fâ vin. Jo, furlan ancje tal bevi, o cjol simpri dome vin autocton furlan. I blancs Tocai, Verduç, Ribuele, Malvasie, Ucelut e Picolit e i neris Sclopetin, Refosc, Tacelenghe e Pignûl. Bocje ce vûstu!”
◆ Cerçât e comprât ator pes cantinis di Prepot, ai nestris cuatri no ur baste il grissinut che ur àn ufiert cul vin e a tachin a vê fam. “Cumò us puarti a gustâ a Craurêt, volte a man drete, Nino.”
Dopomisdì, tor lis cinc, Sandre e je inmagade dal panorame che e viôt de Badie di Rosacis, intant che il soreli al va a mont insom de planure furlane. “Ce sensazion di bielece e di serenitât che mi da chest puest – e comente – i roncs, i ulîfs, i garofolârs, lis statuis di chest lûc cussì imbombît di storie, di munics, di vescui, di patriarcjis, di preiere e di vuere! Graciis Mario di cheste biele zornade” “Ancje jo ti ringracii, om, pe ostarie di Craurêt, – e zonte Ane – no tu mi vevis mai puartade! Un puest cence insegnis, dulà che tu mangjis ae furlane dongje dal spolert li che la viele parone e fâs cuei dome par te frico e polente, fertaie, salam cu la asêt, lidric e fasûi. Come jessi in famee, cu lis tavaiis a cuadrei ros, une par sorte, e lis tacis di veri penç di une volte. Ce bon e biel stâ!”
◆ La sere, intant che al discjame i cartons di butiliis e, braurôs, lis met a puest te sô cantinute, Mario al pense che la sielte dal lûc de gjite de zornade nol è stât merit so ma di chel SMS intrigant e misteriôs. Al sperave di fâ vuê cualchi scuvierte, e invezit nuie. Al vierç par ultin il carton de Ribuele e al cjate une buste. “E sarà la fature” al pense. Le vierç. Al è un biliet di Zorutti Vini e une buste plui piçule. Tal prin al è scrit che e jere rivade par pueste te aziende une letare no firmade che e domandave il plasê di dâ chê buste piçule dome a Mario Dean di Udin cuant che al sarès vignût a viodi la cjase di Çorut. Mario, seneôs, al vierç la bustute. Dentri al è un sfueut scrit par stampatel “AVRÎL TE TUMBARE DI MERÊT” e nuie altri. “Boie di un can – al sclope Mario scaturît – cui sêstu? Parcè zuistu cun me? Ce ti aio fat?” Cumò varaio di spietâ un mês par savêlu?! Eh no – diaul boie – o ai di becâti prime!” “Mario, al è pront di cene – e vose Ane de cusine – dome verdure, eh, che a gustâ tu âs mangjât masse! Ce biele zornade, vuê. Âstu za pensât dulà lâ il mês cu ven?” ❚


[E va indenant tal prossin numar]

Gnovis / “Feminis furlanis fuartis” di Erika Adami a vicino/lontano e al Salon internazionâl dal libri di Turin

Redazion
La Patrie dal Friûl e segnale doi apontaments che le viodin protagoniste cul libri “Feminis furlanis fuartis” di Erika Adami, che e fâs part de golaine “La machine dal timp”. Te suaze dal festival vicino/lontano, rivât ae vincjesime edizion, Erika Adami e moderarà l’incuintri “Feminis. Talents di no strassâ” che al nas des esperiencis contadis […] lei di plui +

Comunicât / Cungjò, Aureli. Nus lasse un grant omp, Aureli Argemì, che si è batût pai dirits dal popul catalan e par chei di ducj i popui minorizâts. Il comunicât in lenghe catalane e furlane.

Dree Venier
BARCELONA Aureli Argemí, fundador i president emèrit del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), ha mort aquest dilluns als 88 anys, segons ha informat l’entitat en un comunicat. Nascut a Sabadell el 1936 i llicenciat en teologia a Roma i París, va ser monjo de Montserrat, va formar part […] lei di plui +

L'EDITORIAL / Preâ par furlan al è onôr e no pecjât

Walter Tomada
Jo no jeri ancjemò nassût cuant che pre Checo Placerean al tacave a voltâ il Messâl par furlan. A son passâts passe 50 agns e i furlans no àn ancjemò plen dirit, pe Glesie di Rome, a preâ inte lôr lenghe. La Conference Episcopâl dai Talians e à mancjât, ancjemò une volte, di fâ bon […] lei di plui +