Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

SPECIÂL SAPADE. Sapade/Plodn tal pantan dal Stât talian. II prin passut par tornâ a inviâ l’iter dal passaç in Friûl biadelore al è stât fat: o starìn in vuaite

............

Cumò par chei di Sapade al è dome di sperâ che la legjislature in cors e tegni e no slachi prime dal timp.
Cun di fat ai 16 di Lui passât la senatore dal Pd e sindic di Pontebe Isabella De Monte e à tornât a presentâ il dissen di leç par che Sapade e passi in Friûl, come che a àn dit di volê la plui part de int dal paîs cumò in Venit (ma te arcidiocesi di Udin) e come che a àn ratificât bielzà i Conseis regjonâi des dôs regjons, Venit e Friûl – VJ.
Par un passaç considerât aromai naturâl di ca e di là dal confin, cumò al mancje dome il sì dal Parlament e te passade legjisladure si jere lâts dongje de fin, par vie che il dissen di leç che in chê volte al jere stât presentât dal senatôr dal Pdl Ferruccio Saro al jere bielzà stât aprovât in commission cul parê favorevul di chê des Financis. Il vôt anticipât a Fevrâr di chest an al veve blocât dut.
A ogni mût cumò i fiers in aghe par tornâ a partî a son bielzà stâts metûts e, come che al conferme il sît internet dal Senât, il dissen di leç al è stât presentât e al è in spiete di jessi assegnât ae commission par lâ indevant. A Sapade a sperin che il dut si sieri di corse.
“Purtrop tocje tornâ a tacâ di biel principi, ma il prin pas lu vin fat – e dîs De Monte – o vevi gust di rivâ a ripresentâ il dissen di leç prin de polse estive dai lavôrs dal Parlament e o vin rivât a fâie”. L’intindiment de senatore dal Pd al è chel però di meti insieme dutis lis fuarcis ator di chest dissen di leç, par vie che il passaç di Sapade in Friûl “no al à di vê un colôr politic”, e dîs, e al à di jessi realizât cul impegn dai parlamentârs des dôs regjons.
“Jo – e sosten De Monte – o soi convinte che il passaç al vedi di jessi fat. Sapade dal pont di viste storic e à simpri cjalât al Friûl, tant che dal pont di viste eclesiastiche e fâs riferiment ae Arcidiocesi di Udin. Parsore di dut – e siere – la volontât dai citadins e je clare e nô come Parlament o vin di sintî l’oblic di rispietâ cheste volontât dant i imprescj par che si realizi l’obietîf”.
❚ Antonella Lanfrit

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +