Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

LA STORIE – Il regâl plui biel di Pelegrin II

Diego Navarria

La pale di arint, opare di un mestri oresin todesc,
e insiore di vot secui il Domo di Cividât

Albrecht al va sù di buride pe scjale a bovul che e mene te sale dulà che il patriarcje Pelegrin lu spiete. Al fâs i scjalins strets di piere sfolmenât di vignîi l’inzirli. In chel, e ven jù pe stesse scjale Dorotee, cuntune cosse di blancjarie. Pe presse e di rive jù, no rive a fermâsi e… bam! Albrecht, par no colâ, si beche doi scjalins tai zenoi, la cosse e cole e dute la robe e va jù pe scjale. “Scusaitmi, no us vevi viodude.” “Scusaitmi vô – e rispuint cun vôs dolce Doretee te miezeombre de scjale – o levi jù masse di premure.” “Lassait che us judi a cjapâ sù la blancjarie.” “Nol covente – e cîr di svuincâsi Dorotee – o fâs bessole.” Ma lui no le scolte, al cjape sù dute la robe colade e je poie te cosse. In chel, un rai si soreli al jentre pe barconete de scjale. Albrecht al alce i voi e al cjale te muse la fantate. More, zovine, biele, nuie mâl. A un ciert pont, i voi dai doi si cjatin. Lis vogladis si scuintrin par pôc timp ma a ducj i doi ur somee une eternitât, come se il timp si fos fermât. Come se la voglade di ognidun e fos rivade fin te anime di chel altri, come se chês dôs animis si fossin simpri apartignudis. Albrecht e Doretee a sintin une atrazion che ju puarte, intun lamp, a tocjâ il cîl intant che ur cjape il cûr.
◆ “Albrecht, sêstu tu?” La vôs fuarte dal patriarcje e çoncje chel curt striament. La fantate e scjampe jù pe scjale e l’oresin todesc al va sù e al jentre te sale dal palaç di Cividât dal patriarcje. “Ti ai fat clamâ parcè che o soi juste cumò tornât di Vignesie dulà che il Dôs mi à menât a viodi il cuadri di arint che al insiore l’altâr. I venezian lu àn di tant tim, cjolt – o robât, come che a fasin par solit – a Costantinopoli. Cumò lu àn indorât. Un sflandôr!”
◆ “Lu ai viodût za di agns, pari riverît, parcè mi fevelaiso di chest?” “Parcè che la glesie dal Patriarcje di Aquilee no pues vê mancul sflandôr di chê di Vignesie che no à nancje il vescul. Tu tu sês un oresin zovin, al è vêr, ma to puar pari, todesc di Colonie, al jere mestri e ti à passât il mistîr une vore ben. Il cjaliç che tu mi âs fat al è une maravee! Cumò ti ordeni di fâ un cuadri di arint, plui biel di chel di Vignesie, di meti devant dal altâr dal domo di Cividât!” “Ma, pari riverît, e je une opare grande, no sai… e dopo dut chel arint… e l’aur…” “No son scusis, Albrecht. L’arint mal mandin chei di Friesach che a batin monede par me, l’aur lu ai za, il cuadri al à di jessi di trê braçs e alt un braç e mieç. Par lunis puartimi il dissen: tal mieç la Madone cul Frut, jenfri i agnui Michêl e Gabriel, di ca e di là i sants, lis vergjinis e i martars aquileiês che a son in cheste liste.” “Va ben. O butarai jù une i idee in curt. Ma, pari riverît, par plasê, cui ise chê zovine che o ai cjatade sù pe scjale cumò devant?” “Doretee, la fie di un gno arcîr fedêl che al è restât copât tal assedi di Trevîs. Par judâ la vedue, le ai cjolte a servî tal palaç. Une brave fantate. Ma parcè mal domandistu?” “Ah, nuie, curiositât…” si sghinde il zovin. “Va, cumò – al ordene il patriarcje, par nuie convint – e torne cui dissens!”
◆ Albrecht al torne te sô buteghe cun doi pinsîrs: la cruzie de incarghe penze che i veve dât Pelegrin e la vision di Dorotee. Al jere simpri cul cjâf te sô figure, tal chel moment che jê i veve dade chê voglade.  Intant che al meteve jù il dissen, al veve simpri iniment jê. Par fâle curte, i veve cjapât il cûr. Ancje Dorotee, dome cun chê voglade, si jere inamorade dal zovin. E veve tacât a domandâ cui che al jere e cuant che al sarès tornât.
◆ Tal lunis Pelegrin al cjamine sù e jù pe sale cucant pai barcons. Cul cerneli poiât sul veri si imagjine il cuadri. In chel al viôt Albrecht jentrâ tal curtîl cuntun rodul sot dal braç e, come par câs, Dorotee che e tresse il curtîl. Al viôt lis lôr musis che si iluminin, i doi si saludin e si fevelin. “Benedets fantats – al pense il patriarcje – no si cognossevin fin une setemane fa. A crodin che al sedi un câs. O varès voie di domandâ ae scjale se no saveve di simpri che i doi si saressin incrosâts sui siei scjalins. No san che al è za timp che il Signôr al zuie cul lôr par fâju cjatâ…” “Bundì, pari riverît – al salude Albrecht jentrant – ve chi lis ideis che o ai butat jù.” Al disrodole lis cjartis devant dal patriarcje.  Pelegrin al tache a cjalâ cun muse suturne, a lunc, cidin. L’oresin al tache a pinsirâ dentri di se: “Mi sa che no i plâs.” Man a man che il patriarcje al scrutine figure par figure, la sô muse si vierç. Ae fin al sbroche: “Straordenari! Grandiôs! Brâf! E vignarà fûr une opare mestre!” “O ai gust che us plasi – al dîs Albrecht cui voi lustris pe sodisfazion – dome us domandi di vê un jutori. Par fâ lis aureulis di filigrane mi covente gno barbe Johannes che al è un specialist. Cul vuestri permès i scrivarès che al vegni di Ratisbone.” “Permès concedût! O pai jo la spese dal viaç e il rest.” “Benon, cussì i scrivarai di puartâ i siei pontarûi par scrivi. Vô mi vês ordenât di scrivi ducj i nons dai sants e gno barbe al à inventât un mût par scrivi batint su la lastre di arint letare par letare: a vegnin in stamp un vore claris di lei. E sarà un novitât par ducj, ancje pai venezians!” “Dimi une altre robe, Albrecht. Fevelimi di Doretee!” “Pari riverît – al tartaie l’oresin un tic ros in muse – no sai ce che mi à capitât. Se o podès, la maridarès daurman!” “Se tu vûs o feveli jo cun sô mari. E se si volês ben, us maridi jo. Ma prime tu âs di finî il lavôr pal altâr dal domo! E tu âs di fâ une zonte tal progjet. Sot dai pîts de Madone tu âs di metimi ancje me – in piçul, eh! – e in zenoglon. Cu la scrite: PELEGRINUS II PATRIARCHA – MATER DEI MISERERE MEI, ven a stâi Pelegrin II patriarcje – Mari di Diu ve dûl di me.”  ❚

Gnovis / “Feminis furlanis fuartis” di Erika Adami a vicino/lontano e al Salon internazionâl dal libri di Turin

Redazion
La Patrie dal Friûl e segnale doi apontaments che le viodin protagoniste cul libri “Feminis furlanis fuartis” di Erika Adami, che e fâs part de golaine “La machine dal timp”. Te suaze dal festival vicino/lontano, rivât ae vincjesime edizion, Erika Adami e moderarà l’incuintri “Feminis. Talents di no strassâ” che al nas des esperiencis contadis […] lei di plui +

Comunicât / Cungjò, Aureli. Nus lasse un grant omp, Aureli Argemì, che si è batût pai dirits dal popul catalan e par chei di ducj i popui minorizâts. Il comunicât in lenghe catalane e furlane.

Dree Venier
BARCELONA Aureli Argemí, fundador i president emèrit del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), ha mort aquest dilluns als 88 anys, segons ha informat l’entitat en un comunicat. Nascut a Sabadell el 1936 i llicenciat en teologia a Roma i París, va ser monjo de Montserrat, va formar part […] lei di plui +