Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

LA STORIE – Cuant che Udin al deventà la capitâl de Patrie

Diego Navarria

Zuan di Cucagne al conte la ete di Bertolt
di Andechs-Meranie, che al spostà di Cividât
il so guvier dopo dal sdrondenon
di un grant taramot

“P o folc, ce mudaments!” al pense dentri vie Zuan di Cucagne, tal jentrâ a Udin. Muris gnovis, une vore di int che e  jentre cun lui pe puarte di Olee, muredôrs che a tirin sù cjasis e buteghis. Al veve savût de gnove glesie di S. Durì che e varès di deventâ domo e de gnove tor dal cjistiel, ma no si imagjinave une citât tant cressude. Maravee ancjemò plui grande cuant che al rive te gnove place dal marcjât, clamât Marcjât Gnûf. Une fulugne di int! No dome i marcjadants di mangjative ma ancje di telis, cuardis, pelicis, corean, lane intenzude. Al è un di Manià che al vent sapis e curtìs, une prostitude nuie mâl che lu atrai cui voi, ma Zuan al è ingolosît di une biele spade che un todesc al cîr di vendi vosant te sô lenghe. Di bot, straviât de spade, no si inacuarç di un lari che al scjampe e di une vuardie che i cor daûr e che i da un sburton che lu fâs sdrumâ par tiere. Tal batibui a ribaltin zeis di pomis e di râfs, la int e zighe e il scudielâr al berghele pai siei creps rots. Un i slungje la man par judâlu a jevâ sù ma, prime di strenzile, Zuan al cjale te muse il socoridôr. “Mestri Berengjêr! – al sclope Zuan – Ce onôr jessi judât nuie di mancul che dal Vicedominus dal Patriarcje” “Lasse pierdi i titui, amì – i rispuint – o vin passadis masse caravanis insiemi, noaltris doi!”  “Va ben – al dîs intant che si spacole – alore o vin di bevi ben un tai. O vin di fâ fieste che si sin viodûts dopomai. Lin ta cheste ostarie.” “Zuan no, no pues jentrâ li de Madalene. Pe mê incarghe no pues lâ tun bordel di sdrondinis. Visiti che o soi ancje predi. Anìn ben cun me tal banc di un roncâr di Cormons che al à un blanc une vore bon.”
◆ “Cemût il patriarcje?” al domande Zuan sentât te bancje di Pieri roncâr “Nuie ben – i rispuint Berengjêr – Aromai al è ae fin…” “Mi dûl sintî chest. Cun dutis lis voltis che i ai fat di scorte tai siei viaç…  Ti visistu cuant che o sin lâts ae crosade fin a Jerusalem cun Fidrì II e il nestri patriarcje Bertolt al à consacrât l’altâr dal Sant Sepulcri? Ce emozion!” Il roncâr Pieri, intant, mudât in ostîr cuntun grumâl blanc di lissie, al tire sù une ole di crep di une siele stagnade e plene di aghe frescje auride dal poç de place, al jemple une biele bocalete e le poie su la bancje jenfri i doi. “Jo invezit – al va indenant il Vicedominus Berengjêr – o ai simpri iniment il viaç a Rome, ancje chel cul grant imperadôr Fidrì II pe sô incoronazion. Alì o ai vude prove de abilitât dal nestri patriarcje: prime al à judât Fidrì par cumbinâ la incoronazion; po dopo, intune biele vile di Tivoli, i à scuedude la firme suntun at di conferme di ducj i dirits dal patriarcjât. Ce babio!”.
◆ “Ae salût dal patriarcje! – al alce la tace Zuan –  un grant patriarcje. Par trente agns o vin fatis vueris: mi visi cuintri dai trevisans, in Istrie, cui venezians e ancje cun chei di chenti, massime cun Gurize, une volte cuintri e une altre a pro. Ma Bertolt le à simpri puartade fûr ben e cumò o sin in pâs. O soi restât a viodi Udin tant cressût. Di cuant che, par vie dal taramot che al à sdrumât il palaç di Cividât, e je stade trasferide la sede achì e al è stât implantât il Marcjât Gnûf, al è deventât pardabon une citât.”
◆ “E tu, Zuan, stâstu ancjemò tal to nît di acuilis, tal cjistiel di Cucagne, parsore di Faedis?” “Chel al è il puest là che o soi sigûr. Te sô gleseute, il mês stât mi àn nomenât podestât di Cividât. Si sin cjatâts i miôr cjastelans furlans e o vin fat un pat, propite a Cucagne, e o vin zurade fedeltât al Patriarcje e ae Patrie!”
◆ “Bertolt al merete fedeltât, brâfs! Jo o ai spindude la vite par lui. Un grant om. Al à strussiât une vore pal benstâ de Patrie, e no pe glorie o pai bêçs, che lui a ‘nt veve di famee. Une fameone chê dai Andechs. Mi à contât di un gustâ di Nadâl là di so puar pari tal cjistiel di Plessenburg. A taule a jerin: so fradi Oton, cont di Meranie e di Borgogne cu la femine Beatrice di Staufen; so fradi Indrì II di Istrie e dal Cragn cu la femine Sofie; so fradi Eckbert, vescul di Bamberghe; sô sûr maridade cun Toljen de cjasade dai Nemanjiden; sô sûr Agnês cul om Filip August re di France; sô sûr Geltrut cul om Andree re di Ongjarie; sô sûr Edvige cul om Indrì duche di Polonie, che cumò a son daûr a fâle sante; so sûr Mechtilde badesse di Kitzingen e lui, Bertolt, Patriarcje di Aquilee.” “E ce famee! Doi rês in taule! – al dîs fûr Zuan, che al zonte – Ma ce bon chest vin! Mi à lât jù che al è un gust.”
◆ “Ti plâs, no mo? Si clame Tocai. Pieri al veve vût dal so von un vignâl su la mont Quarine e cun chês vîts al à implantât trê cjamps te taviele. Il patriarcje Bertolt, che lu presee une vore, no dome al à cjolt dut il vin di Pieri, ma i à ordenât di fâlu cerçâ in place e di vendi rasiçs, parcè che al vûl che ducj a raventin di chês vîts.” “Al è fin, fresc e al à bonodôr di mandule – al comente Zuan cerçant.- Alc e ce!” E Berengjêr al zonte: “Ma la gnove curiose al è che il patriarcje al à ordenât di mandâ tresinte plantis di Tocai nuie mancul che a so nevôt Bela IV re di Ongjarie, il fi di sô sûr Geltrut. I cjars plens di vîts furlanis a son za in viaç!”
◆ “A mi, che il gno Tocai di famee lu fasedin in Ongjarie no mi plâs par nuie, mi bruse… – al murmuie cidin Pieri – No sai parcè, ma o nasi che – o timp o tart – le cjaparìn tal comedon!” ❚

A torzeon pal Friûl / “Der Voschank”, il spetacul des mascaris sauranis

Sara Traunero
La tradizion dal “Kheirar” e dal “Rölar” e cjape dentri dut il paîs Mascaris bielis e mascaris brutis, cun musis intaiadis intal len e cu lis liniis plui diferentis, a son lis protagonistis assoludis di une ricorence tant curiose che antighe: al è il Carnevâl di Sauris, intal dialet sauran locâl cognossût ancje tant che “Der Voschank”.L’aspiet […] lei di plui +

A torzeon pal Friûl / La maravee di scuvierzi il Carnevâl rosean

Diego Navarria
Cuatri amîs inmagâts de origjinalitât di lenghe, musiche e bai dal Cjanâl incjantonât jenfri lis Musis e la mont Cjanine In ce aventure che mi soi butât! Dut par lâ daûr di mê madone! Cumò, aes trê dopomisdì, achì in machine o sin in cuatri: jo, Mario Dean, 46 agns, professôr di talian tal Marinelli, […] lei di plui +

Libris simpri bogns / Emilio Nardini, “Par vivi”, Udin, 1921

Laurin Zuan Nardin
“Apene finidis di lei lis poesiis dal cont Ermes, il dotôr Cesare, fra i batimans dal public, al si ritire daùr l’uniche quinte preparade a zampe dal… palc scenic. Ma, pal bessologo, che il devi recità il brâf atôr di san Denel, Giovanin Tombe, ‘e ocòr une scene, e il dotôr Cesare la proviot cussì:…” […] lei di plui +

Interviste / Numb il cjan scjaladôr (e il so paron Thomas)

Dree Venier
Di un probleme ae çate al record in mont: interviste cun Thomas Colussa, che cul so Numb al sta pontant al record di altece lant sul Mont Blanc O vevi za intervistât Thomas Colussa, 40 agns, un pâr di agns indaûr. In chê volte al jere un “furlan a Milan” e al faseve il personal […] lei di plui +