Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Par Triest i bêçs a son simpri, ma i furlans a duarmin

............

“L’alabarda s’è desta”: e nô furlans, ce fasìno? Nus vevin dit che il furlan nol sarès stât plui “una cazzata”, che o varessin vût vonde di polemichis di cjampanili, e che ducj i teritoris a varessin vude la midiesime atenzion. Invezit, in cheste disgraciade Regjon mâl nassude clamade Friûl Vignesie Julie, i furlans no àn mai finît di gloti. No si fevele dal assistenzialisim che tancj a lamentin come “storic” par Triest: i 14 milions di euros che il Teatro Verdi al à vût di bessôl (un ad an, di vuê al 2028) par scancelâ i siei debits a son robe frescje, di chê altre dì. E a fevelin di un ripart dai fonts de culture dal dut sbelançât viers dal Cjars. Ma intant che lis sieltis de zonte vuidade di Debora Serracchiani a risolvin un probleme a Triest (par cumò, viodût che la Fondazion di chel Teatri no à mostrât fin cumò di jessi buine di sparagnâ nancje un franc inte sô gjestion), a ’nt crein invezit un grum in Friûl. Parcè che i tais dai contribûts a riscjin di copâ tantis esperiencis culturâls che no àn bisugne di milions di euros par lâ indevant ma di pôcs miârs. Doi esemplis: il Pali dai Students di Udin e Cjase Cocel a Feagne.
Il prin câs al è un esempli di ce che i furlans a varessin di fâ cuintri de scancelazion dai lôr dirits culturâi: mobilitâsi. Lu àn fat i fantats che a son daûr a prontâ i lôr spetacui, ma soredut lu àn fat ducj chei che intai agns a àn vût benefici di cheste esperience di vite e di scuele che e je cetant educative. E l’assessôr triestin ae culture Gianni Torrenti al à cjatât ae fin un rimpin par sigurâ i fonts (45 mil euros) ancje par chest an. Visant dut câs che in avignî no si fasaran plui “regâi” dal gjenar ma che si varan di meti a bant ducj i contribûts regjonâi. Si spietavin un “regâl” ancje chei di Cjase Cocel a Feagne, un dai Museus plui biei e vîfs che a insegnin soredut ai nestris fruts ce che al jere il Friûl di une volte, chel di divignince contadine. Culì si pues cjalâ cul voli dai oms di vuê ce che o jerin fin a 50 agns indaûr, prin che la civiltât des industriis e mudàs il nestri mût di vivi. Dut chest al coste 50 mil euros ad an aes cassis de Regjon: masse, pe zonte Serracchiani. Covente sparagnâ, par cjatâ fûr un milion ogni an pal Teatri di Triest. Cussì noaltris furlans si contentarìn dai fruçons, ma almancul o larìn ducj ae Opare. Ma come che al vise Puccini, “Nissun nol à di durmî”: parcè che altris sorpresis a podaressin rivâ dongje in avignî. ❚
Walter Tomada

Stin dongje ae Patrie

Redazion
La seconde edizion de manifestazion “Stin dongje ae Patrie” e rapresente un moment di incuintri e di solidarietât cul mensîl “La Patrie dal Friûl”, gjornâl scrit fûr par fûr in lenghe furlane fintremai dal lontan 1946. Inte serade, che e sarà presentade dal diretôr Walter Tomada e di Serena Fogolini, si daran la volte musiciscj, […] lei di plui +