Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Shabby chic

............

Mandi, Bete!
Mandi nono! Sêstu vignût a cjatâmi?
O passavi di chi… ce fâstu cun chel scrin, âstu di piturâlu?
No, no, nono, lu met tal tinel!
Ma cemût? Lu metistu cussì? Cence comedâlu? Al è dut scrodeât!
Scrodeât?
Cjale chi la vernîs, dute scussade!
Ma nono! Al è fat a pueste cussì. Al è un mobil “shabby chic”!
Scia… ce?
Shabby chic”. Al è un stîl che al va une vore di mode cumò.
Ma “chic” no volevial dî elegant? Cjale che cualchi peraule di inglês le sai ancje jo, eh.
Chic” al è francês, nono.
Po ben, simpri robe foreste. E dut câs, chê robe chi no mi somee “chic” nancje un pôc.
Al è “chic” parcè che al fâs pensâ al stîl de mobilie des cjasis di campagne inglesis. Al è nassût cussì.
E jo no sai plui cemût dîti che no vin sigûr di fâsi insegnâ il stîl di chei altris, soredut dai inglês! Sâstu, no, che chei a metin il ketchup parsore dai spaghets?
Ma ce jentrial il mangjâ, cumò, nono?
Il mangjâ al jentre simpri, ninine mê! Che cu la panze plene di chê robe là, no si pues fâ la mode! Dut câs, chescj inglês no sono nancje bogns di comedâ un mobil cuant che al è scrodeât?
Tal ai dite, nono: al è il stîl cussì. I mobii a àn di someâ vecjos, doprâts.
Jo no rivi propite a capîus, voaltris. O lais ator cui bregons sbregâts, cul scjatùs tai cjavei…
Shatush”, nono!
Bon, chê robe li che tu someis cu la tinte di cuatri mês prime. Ma jo no sai: o sês zovins e o lais daûr aes robis vecjis! Ma almancul, ju vendino a metât presit, chescj mobii “shabby chic”?
Eh, no, nono! Figurìnsi. A son di mode, duncje tu âs di paiâju!
Eh, figurìnsi, sì, se no cjatin il mût di gjavâti fûr bêçs. Dut câs, vuê o soi content, frute.
Parcè po, nono?
Parcè che o ai scuvierzût che o soi di mode! Tal cjast o ai une mobilie interie, dute “shabby chic”! Jo le clamavi scrodeade, ma nol impuarte, miôr cussì.
Bete di Spere

Stin dongje ae Patrie

Redazion
La seconde edizion de manifestazion “Stin dongje ae Patrie” e rapresente un moment di incuintri e di solidarietât cul mensîl “La Patrie dal Friûl”, gjornâl scrit fûr par fûr in lenghe furlane fintremai dal lontan 1946. Inte serade, che e sarà presentade dal diretôr Walter Tomada e di Serena Fogolini, si daran la volte musiciscj, […] lei di plui +