Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Cuscus

............

_Mandi nono! Sêstu vignût a cjatâmi?
Mandi, frute! Ce fasistu?
_O stoi daûr a fâ di gustâ: o ai comprât i cesarons frescs.
Bogns! Cemût ju fâstu, cul rîs?
_No, o fâs il cuscus.
I cesarons cul scus? Ma sono bogns? Nol isal miôr discocolâju?
_Ma no “cul scus”, nono, il cuscus! Lu âstu mai provât? Tu puedis fâlu cun lis verduris, i gjambars, ancje cun l’ûf.
Cjale, il gjambar cul scus al pues ancje lâ ben, ma l’ûf propite no. Sâstu di dulà che al ven fûr, no?
_No il scus, nono, il cuscus! Al ven da l’Afriche.
L’Afriche? Ah, cumò o ài capît dut. Crodarai ben che in Afriche e mangjin ancje il scus: no àn nuie altri di parâ ju. Ancje jo in timp di vuere o mangjavi ancje lis crodiis dal formadi, e preâ di cjatâlis!
_Cus-cus, nono, cus-cus: e je une robe fate cun la semule.
Ah, il gries! E clamilu cul so non!
_Nol è propite gries, al è plui grues, cui grignei plui grancj. Si mangjilu come la paste e il rîs.
E no puedistu doprâ la paste o il rîs come ducj?
_Si fâs par cambiâ, nono, par variâ l’alimentazion. Cumò tu cjatis te buteghis un grum di robis di mangjâ di prin al puest di paste e rîs. Îr par esempli o ai fate la quinoa, che altre dì il bulgur.
Prime une robe africane, cumò une robe bulgare. Ma almancul che tu cirissis di copiâ i francês, i spagnûi: cualchidun che al è bon di fâ di gustâ! Âstu mai sintût cualchidun che al va in Afriche o in Bulgarie par mangjâ ben? Scoltimi me, frute: no stâ a lâ a cirî gnot. Il mangjâ plui bon al è chel furlan.
_Bulgur, no bulgar! Ancje chel al è fat cul forment, nome che al è turc.
Un bulgar turc: ce raze di messedot.
_Alore, nono, ti fermistu a gustâ chi di me?
Mi fermi vulintîr par fâti compagnie, ma che robe lì jo no la mangji.
_Ma no ai nuie altri di dâti, nono. Nancje un toc di formadi: o ai ancjemò di fâ la spese.
No, stâ a bacilâ, frute, mi contenti di pôc. Cjale, vuè o mangji come i africans ancje jo: pan e nuie! ❚
✒ Bete Di Spere

Int di Cjargne / Magjie a Cjarsovalas

Marta Vezzi
Un dai lûcs dai Pagans in Cjargne Cjarsovalas, il paisut dai Pagans, al è sore Val e Rualp, frazions dal Comun di Darte, a 1.350 metris sul nivel dal mâr. “Al è un dai lûcs indulà che o puarti di plui la int – e conte Fides Banelli, mestre in pension che a fâs ancje […] lei di plui +

L’Editoriâl / Cuant vignaraie la “adunade” dai furlans?

Walter Tomada
Tropis vitis aial il Friûl? Al sarès biel se a’ndi ves siet, come i gjats: o cetantis di plui, come i protagoniscj di tancj videozûcs che ur plasin ai nestris fantats. Magari cussì no, dut câs, un popul nol è mai bon di vivi dôs voltis: se i tocje disparî, al sarà par simpri. Se […] lei di plui +

Festival di Poesie Alpine / Autôrs di Ladinie, Grisons e Friûl a confront

Gabriele Zanello
Tal incuintri di Bressanon ancje lis vôs di Gigi Maieron, Nelvia Di Monte, Gianluca Franco, Francesco Indrigo, Luigina Lorenzini e Antonella Sbuelz Tra lis comunitâts furlane, ladine e rumance a esistin relazions identitariis e culturâls une vore antighis, che massime tai agns Setante e Otante a àn vût un moment di gnove sfloridure ancje sul […] lei di plui +