Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Loredana Taverna e Josef Marvucic: cuant che il sport e lis vitoriis a son une cuistion di famee

servizis di Francesco Tonizzo
Loredana Taverna e Marzia Zanon. Josef Marvucic

Il zovin di San Zorç al à cjapât il titul mondiâl e chel european di canotaç cuaranteun agns daspò dal titul talian di sô mari:
un record di no crodi

La Societât Canoa San Giorgio, di Vilegnove di San Zorç di Noiâr, e je une des realtâts sportivis plui preseadis in Italie: dal 1968 incà, intal canotaç e inte canoe, e je rivade a risultâts cetant impuartants, centenârs di titui talians individuâi e a scuadris. E, intal ultin an, ancje titui europeans e, fintremai, mondiâi. Forsit, però, no ducj san che il prin titul de storie de Societât furlane e il prin titul european che a àn metût in bacheche a San Zorç a son rivâts de stesse famee.
◆ Loredana Taverna, intal 1982, e vincè il tricolôr di canoe dai zovins in cubie cun Marzia Zanon. E, intal 2023, il fi di Loredana, Josef Marvucic, al à cjapât il titul european di canotaç, in cubie cul lombart Maichol Brambilla. Cun di plui, cul jutori dal tecnic Massimiliano Candotti e dai alenadôrs de scuadre taliane, Josef al à metût intal cuel ancje la medaie di aur mondiâl, cualchi setemane daspò dal titul continentâl, puartant insom une stagjon pardabon straordenarie pe Associazion sanzorzine, che e à saludât, intal stes periodi, ancje la doplete europeane/mondiâl di Federico Zanutta inte canoe.
Al è avonde par fâsi contâ propit di Loredana une biele storie di une famee che a à simpri vût un leam fuart cul sport.
_
Loredana Taverna, scomencìn dai agns Otante: il prin titul no si pues dismenteâ.
“Di frutute o cirivi une ativitât sportive dongje cjase. O jeri in seconde medie e une dì al è vignût Adelfi Scaini dal DLF di San Zorç par presentâ cheste dissipline. L’ambient al jere une vore divertent, tancj zovins, e intal puart vecjo si cjatavin par fâ sport. A jerin ancje altris frutis, e une vore di fruts, e fra chei Stefano Rizzi (deventât plui tart un velist di fame mondiâl, ndr). Intai prins timps, il canotaç mi dave un tic di pinsîr, parcè che si leve indaûr e duncje no si viodeve indulà che si leve. O savevi nadâ e par chel no vevi tante pôre, dut câs o ai tacât cu la canoe e no mi soi fermade. Lis primis garis a Monfalcon, daspò a Grau e infin a San Zorç. O ai partecipât ai Zûcs de Zoventût, cence rivâ a lâ a Rome aes finâls nazionâls. Inte Vierte dal 1982 o vin preparât i campionâts talians dai zovins e o vin rivât adore di vinci il tricolôr”.
_
Emozions?
Mi ricuardi ancjemò cumò la Fiat 128 blancje di Adelfi Scaini, cu lis canois poiadis parsore: un spetacul. E, rivâts a Milan, o sin lâts a mangjâ a cjase di un parint di Adelfi: robis di no crodi, cumò. Daspò di vê vinçût, ducj a San Zorç a fevelavin di nô. Il gjornâl al veve scrit e ancje la Aministrazion Comunâl nus à festezât”.
_
E dopo di chês sodisfazions?
“O ai rivât a competi par cualchi an, o ai fat ancje alenaments cu la Nazionâl dai zovins, a Moena, in Trentin, lant vie cul tren di San Zorç. Daspò, disìn che o vevi tacât cuasi par câs e, simpri intal stes mût, o ai fermât. In famee no rivavin a vignî daûr di me e a sapontâmi: in chei timps, nol jere come cumò. Dut câs, o ai tacât a alenâ e tra i prins frututs che o tignivi al jere ancje Luca Scaini, che cumò al è il president de Societât. Trasfiertis in dute Italie, fin in Sicilie, cualchi partecipazion a events impuartants tant che “Canoa Giovani” e bielis sodisfazions”.
_
Di atlete a mari di atletis…
Benedetta e Josef a àn simpri fat sport: cul gno om, Nikola, o vin simpri sburtât in chê direzion. Cuant che al veve doi agns, Josef al coreve bielzà in biciclete cence lis ruedis piçulis. E al à tacât a zuiâ di balon di frutut, inte Sangiorgina, cul mestri Stefano Florit. Benedetta a à zuiât di bale tal zei, e di bale a svol. A àn fat gjinastiche, ativitât a scuele e, fûr pal Istât, ju vin puartâts a fâ canoe. E si son apassionâts dal canotaç. La prime ocasion e je stade une gare promozionâl a Barcis, intal Avost dal 2016, indulà che Josef al è stât premiât tant che atlete plui zovin.
_
Si puedial dî che Josef al à fat viodi subit che al veve une marce in plui dai zovins de stesse classe?
Al à simpri vude la curiositât e la volontât di interessâsi di dut il sport, cussì come sô sûr. I doi fradis si tegnin sù un cun chel altri. Fevelant come mari, no sai cuale strade che al cjaparà. Se al starà in Italie, in cualchi grup sportîf o se al larà in Americhe a studiâ e a fâ sport. Viodarìn: al decidarà lui.
_
Isal cualchidun che al à vude impuartance inte cressite di Josef?
“L’alenadôr ai timps de under 14 al jere Chicco Del Bene, che al è ancje vignût cun nô a viodi lis garis dal Mondiâl di Parîs. Di chê volte fin in dì di vuê, il tecnic al è Massimiliano Candotti che, propit daspò de gare in France, al à dit che al à cjalât la prove di Josef almancul dîs voltis, par jessi sigûr che un dai siei atletis al ves vinçût un Mondiâl”.
__
Fevelant cu la mari, si capìs la culture sportive che e à fat cressi Josef: cetant positive, massime in famee e inte Canoe di San Zorç.
“O vin simpri tignût i pîts plantâts par tiere. E no vin mai sburtât i fîs a vinci a ducj i coscj e par fuarce. No vin mai fevelât dai aspiets tecnics: o pensavi a meti adun i panins dentri inte borse e, ancje cun so pari, a jessi sigûrs che si impegnassin simpri, cun divertiment. A àn vude autonomie”.
…E cumò si gjoldin un campion dal mont. Bulos. ❚

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Un campion mondiâl a San Zorç di Noiâr

In doi mês, Josef al à cjapât prime il titul european e daspò chel dal mont

Cuissà se cualchidun, intal 1982, cuant che Loredana Taverna e Marzia Zanon a àn cjapât il titul talian te categorie “fantats” inte specialitât dal K2 3000 m, in canoe in cubie, al varès podût pensâ che cuarante agns dopo il fi di Loredana al sarès deventât prime campion talian e daspò campion mondiâl? Di fat, il zovin Josef al è impegnât cul canotaç, simpri inte Societât de Canoe di San Zorç, dal president Luca Scaini.
◆ E, cun di plui, cuissà se propit Loredana Taverna e varès pensât che e sarès deventade la prime alenadore dal futûr president de Societât narançone.
◆ Cuasi impussibil tirâ fûr une rispueste, ma dut câs si rive a capî ben che i sucès di Josef Marvucic e ducj i risultâts preseâts che, massime intai ultins agns, ma no dome, a son rivâts su lis rivis dal Cuar, a son stâts tirâts sù cuntune culture pal sport di segnâ cuntune linie.
◆ Lant indenant cu la tradizion di famee, il zovin Jozo al à concuistât intal 2022, juste cuarante agns daspò di sô mari, il titul talian dai 2000 metris e chel dal “indoor rowing” e al à metût insiemi cuatri titui talians, un arint e un bronç tricolôr. E ancje dôs medaiis di aur intal Croatia Open a Zagabrie, la medaie di aur intal torneu “Esagonale” di Maribor. Divueli, intun an, intal 2022, su 21 garis Josef a ’nd à vinçudis 18. Dôs voltis al à cjapât l’arint e une volte il bronç.
◆”Cun Niko – e conte Loredana – o vevin dit insom dal 2022 che nol sarès plui stât un an come chel. Invezit…”
◆ Vinçût dut in Italie, al à tacât a jessi protagonist ancje in Europe e intal mont.
◆ In cubie cun Maichol Brambilla, al à vinçût dôs medaiis di aur tal Memorial D’Ajola inte prime gare cu la divise de Italie e al à metût tal cuel la medaie di aur ai Europeans under 19 di Brive la Gaillarde, in France, ae fin dal mês di Mai. E, i prins di Avost, a Parîs, al è deventât campion dal mont, simpri in cubie cun Brambilla.
◆ Josef si clame ancje Giorgio, in ricuart di so nono che al è mancjât dîs dîs prime che lui al nassès. Giorgio Taverna al jere un om di mâr, che al à barcjât pardut, intune epoche cuant e no jerin telefonuts e tramais. Al sarès stât une vore braurôs dal nevôt, campion dal mont e fi de fie campionesse. ❚

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Dna sportîf intal sanc: pai Nikola al jere apassionât di sport intal paîs natîf in Montenegro

Josef Marvucic a dÎs agns intal lât di Barcis

Di Bar, in Montenegro, inte Dalmazie meridionâl, sul mâr, Nikola Marvucic al à decidût, par sante scugne, di vignî in Italie intai prins agns Novante, par scjampâ de vuere che, vêr no fossial, e veve cjapade ancje chê zone. Di zovin, Niko al jere stât un apassionât di sport e al veve praticât ancje il canotaç, no agonistic. Une volte rivât a San Zorç, al à continuât a lâ daûr di cheste dissipline sportive.
◆ Sedi Benedetta, la prime fie di Nikola e di Loredana, nassude intal 2004, sedi Josef, che al è dal 2006, a àn provât di piçui cetantis ativitâts, prime di rivâ intal centri metût sù su la rive dal Cuar, a Vilegnove.
◆ Cumò, Benedetta e studie te Universitât di Vignesie, e Josef al è student tal istitût tecnic Brazzà di Lignan, cun cetante sodisfazion dai siei insegnants. Un valôr par spiegâ ancjemò miôr il principi dal sucès: la serietât, l’impegn, la culture juste e un preseât DNA sportîf. ❚

Gnovis / “Feminis furlanis fuartis” di Erika Adami a vicino/lontano e al Salon internazionâl dal libri di Turin

Redazion
La Patrie dal Friûl e segnale doi apontaments che le viodin protagoniste cul libri “Feminis furlanis fuartis” di Erika Adami, che e fâs part de golaine “La machine dal timp”. Te suaze dal festival vicino/lontano, rivât ae vincjesime edizion, Erika Adami e moderarà l’incuintri “Feminis. Talents di no strassâ” che al nas des esperiencis contadis […] lei di plui +

Comunicât / Cungjò, Aureli. Nus lasse un grant omp, Aureli Argemì, che si è batût pai dirits dal popul catalan e par chei di ducj i popui minorizâts. Il comunicât in lenghe catalane e furlane.

Dree Venier
BARCELONA Aureli Argemí, fundador i president emèrit del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), ha mort aquest dilluns als 88 anys, segons ha informat l’entitat en un comunicat. Nascut a Sabadell el 1936 i llicenciat en teologia a Roma i París, va ser monjo de Montserrat, va formar part […] lei di plui +

L'EDITORIAL / Preâ par furlan al è onôr e no pecjât

Walter Tomada
Jo no jeri ancjemò nassût cuant che pre Checo Placerean al tacave a voltâ il Messâl par furlan. A son passâts passe 50 agns e i furlans no àn ancjemò plen dirit, pe Glesie di Rome, a preâ inte lôr lenghe. La Conference Episcopâl dai Talians e à mancjât, ancjemò une volte, di fâ bon […] lei di plui +