Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

CULTURE – FRIÛL TAL ETERE. Dialic tra la gnove tele e la vecje antene

............

Tv digjitâl: Prontait une casse di muart!
Tv analogjiche: Par vie?
Tv digjitâl: Ti distudin ai 15 di Dicembar! Switch off, cjare! Vie, vatint. O rivi jo… o soi il gnûf. Cun me a viodaran une sdrume di canâi, ricezion perfete, nie antenutis di spostâ e di orientâ.
Tv analogjiche: Ce sglonfone! Scuse… E no tu varâs nancje lis riis cuant che al è brut timp? No ti cjaparan nancje a pugns cuant che tu larâs sù e jù?
Tv digjitâl: E no, bielece. O soi une gnove tecnologjie, jo. Tu invezit tu sês il vecjo: vecjate! Tu larâs a jemplâ lis discjariis. Daspò che ti distudaran, no tu varâs plui sens di esisti… Za cumò ti àn dât il contentut, che nancje cu la pignate tu coventaressis masse.
Tv analogjiche: Po ben, crodistu che al larà dut a puest, bot e sclop? O ai resistût par sessante agns, Sky mi à fat ghiti ghiti. Le ai vude vinte jo: cun dute chê confusion che si è creade cun dopli, se no tripli telecomant, chei di une cierte etât mi àn simpri spiade cun afiet.
Tv digjitâl: Pôc ce svantâti, âstu za clamât il pizighet? La confusion tu le fasevis tu, il to telecomant al jere za di masse, tubi catodic dai miei pindui. Jo o rapresenti la libertât di sielte tra centenârs e centenârs di canâi. Ducj a podaran viodi ce che a vuelin. A ognidun la sô programazion. Canâi tematics e gjeneraliscj. Pense che dome Telepordenon a ‘nd à za 5 o 6!
Tv analogjiche: Sì, par viodi Gigi Di Meo in repliche a ogni ore. Centenârs di canâi, eh? Ma se no àn i bêçs par meti in pîts 4 puints, dulà ju cjatarano chei par produsi i contignûts? Lis nestris emitentis locâls a son cul cjapiel a Triest a vaî il muart, che no àn un franc in casse!
Tv digjitâl: Beh, sul imprin, magari a suiaran sù i fonts di magazin.
Tv analogjiche: Ce cûl! O gjoldarìn di gnûf “Maria ‘Zef” di Cottafavi. Nancje RaiNotte no lu trasmet plui.
Tv digjitâl: Fâs la ironiche dibant, fâs…. Di po, sintîso ancje voaltris puce di cadavar in decomposizion??
Tv web: Vedranis! Le vêso finide?
Tv digjitâl: Ah, al à fevelât mister www-freadure! Cun dutis lis bufulis finanziariis che al à za creât.
Tv web: O fevelais di puints e di infrastruturis di imbastî. Ma si rindêso cont che Internet al à za dut chest? O fevelais di coscj e di ricezion, di centenârs di canâi tv, cence pensâ che sul web, i sîts a son miârs e miârs. E, cun di plui, a gratis. E se l’avignî al ves di jessi une web-tv?
Tv digjitâl: Ve, al à fevelât Nostradamus.
Tv analogjiche: Altri che gnove: mi sa che tu nassis za none, digjitâl. In Americhe, che a son plui indevant di no, a son za stuf di vêti! Prontait un altre casse di muart!
JAN TOTI

Stin dongje ae Patrie

Redazion
La seconde edizion de manifestazion “Stin dongje ae Patrie” e rapresente un moment di incuintri e di solidarietât cul mensîl “La Patrie dal Friûl”, gjornâl scrit fûr par fûr in lenghe furlane fintremai dal lontan 1946. Inte serade, che e sarà presentade dal diretôr Walter Tomada e di Serena Fogolini, si daran la volte musiciscj, […] lei di plui +