Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Il laniç dai fruts

............
.

«O    soi nassude a Tumieç, ma o vîf a Milan di cuant che o vevi trê agns. O ai simpri fevelât par furlan in cjase cui miei e cumò cui miei fîs, che cuant che ju puarti “sù” a Paluce a fevelin cun chei altris fruts par furlan e chei ur rispuindin par talian. Ce pecjât!». Emanuela Primus Zamarian mi dîs propit cussì e, magari cussì no, no si stente a crodii. I fîs a àn 13, 11 e 5 agns e al è propit par vie dai fruts che Emanuela e à tacade la sô ativitât cun “Il Lanic”, une marche di vistîts fats a man par fruts di zero a dîs agns.
◆ «Ae universitât o ai fat industrial design al Politecnic, li che o ai podût studiâ comunicazion, fotografie, art. Finît i studis, o ai tacât a lavorâ tal Palaç Reâl pe organizazion di mostris sot de direzion di Flavio Caroli. Dopo o ai lavorât par galariis di art, e te cure de comunicazion par cualchi aziende». Il passaç ae ativitât artesane al è vignût cui fruts, si diseve. «Cuant che o ai vût i prins doi, e viodût che il lavôr dal gno om nus al à permetût, o soi restade a cjase, ma mi coventave alc di fâ, e cussì – viodût che mê none mi veve insegnât a gucjâ, ricamâ e cusî fin di cuant che o vevi cinc agns –, o ai unît cheste abilitât a chel che o vevi studiât (fotografie e comunicazion) e o ai tacât la imprese di “Il Lanic”». Che si varès di scrivi “laniç” o ben «chê lanete fofe e delicade che a àn i fruts nassûts di pôc te cope ». Une imprese che e à vût un biel sburt cui social: «Prime o levi plui cul passeperaule, i social mi àn dade une biele man e mi son rivâts tancj ordins. Fin pôc timp fa o fasevi une colezion estive e une invernâl, e o vevi di fâmi judâ di altris dôs feminis. Mi soi un tic fermade par vie dal tierç frut e parcè che di chei timps ca bisugne viodi cemût che a laran indevant lis robis». Ma la ativitât podevie slargjâsi? «Sì, o jeri par inviâmi cul e-commerce e o progjetavi une buteghe di cuartîr. Cumò nol è il moment, ma dificil che o starai ferme par tant» mi dîs riduçant.
◆ «No ti plâs stâ cun lis mans in man, in sumis, come une vere cjargnele», i fâs. «Sigûr!» mi dîs convinte «E mandi!». ❚

Dree Venier

(L)Int Autonomiste / Un popul cence plui vôs in cjapitul

Dree Valcic
✽✽ Nol è par fâmi i fats di chei altris, ancje se o sai benon che ae fin in ogni câs i efiets a saran deleteris ancje pai furlans, ma o crôt di interpretâ un sintiment slargjât e un dubi gjenerâl, domandantmi parcè che a àn fat colâ Draghi. No si trate, che al sedi clâr, […] lei di plui +

L’EDITORIÂL / LA PATRIE DAL FRIÛL AL SALON DAL LIBRI DI TURIN

Walter Tomada
Dai 19 ai 23 di Mai no steit a cirînus, noaltris de “Patrie”: no sarin in Friûl, ma inaltrò.◆ No, no lìn in esili. Pal moment, jessi “furlans che no si rindin” nol è ancjemò une colpe. Salacor lu deventarà, ma pal moment o podin jessi “libars di sielzi” di lâ in “mission”. Une mission […] lei di plui +