Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Trê scufiots in mancul di une ore

Ubaldo Muzzatti

Ju ai cjapâts inte Val Gherdëina,
cualchi timp indaûr, in non e par cont
di ducj i furlans

O stevin tornant a cjase dopo un biel zirut intal Tirôl di misdì. Vint inmò cualchi ore libare o ai dit: “Zin dentri te Val Gherdëina che a è simpri bielona”. Cussì, passât Urtijëi e S. Crestina o sin rivâts insom de val a Sëlva: un paradîs. Cjaminant par chês stradutis, o sin rivâts denant de Cësa di Ladins. La puarte e jere vierte e cussì mi soi butât dentri par domandâ cemût che se passin i nestris cusins. No lu vessio mai fat! La siorute che e jere li mi a mostrât e spiegât cetant che a fasin; cemût che ducj, inte Val, a fevelin almancul trê lenghis: talian, todesc e ladin. E ducj i fruts e i zovins lis imparin te scuelis publichis, chês trê lenghis, ancje i fîs dai forescj vignûts a stâ intun dai paîs de Val. “Orpo – o ai dit – e cemût fasêso?”. “Nol è dificil – mi à rispuindût – tes maternis e te scuele elementâr si fevele, si fâs lezion, si matee e dut ce che al covente une setemane interie dome par talian, une dome par todesc e une dome par ladin, e cussì vie dut l’an e parimentri par ducj”. Po dopo, aes mediis e aes superiôrs a zontin altris lenghis forestis: inglês, francês. Ma intant, ducj a àn imparât a fevelâ, a lei e a scrivi ancje in ladin e no lu dismentein plui. Cjapade chê sberle, o ai pensât ben di lâ a bevi alc te ostarie li dongje. Eh sì, parcè che ancje ca di nô si cîr di insegnâ, masse pôc in veretât, cul sisteme CLIL, ma achì si trate di ben altri che, dal sigûr, al zove di plui par imparâ lis lenghis e no dismenteâlis plui.  Sul taulin de ostarie al jere il gjornâl des gnovis, dut par ladin: politiche, cronichis, culture, spetacui, sport, monadis: dut par ladin, e ducj i dîs. E doi! Ma si sa, nol è doi cence trê. Di fat, voltant lis pagjinis mi è (nus è, in efiets) rivât il tierç scufiot! Un titul su cuatri colonis e une biele fotografie a pandevin la publicazion dal “Lunari storic dai Carabinîrs” in lenghe ladine. Di no crodi, ma o ai podût verificâ che la Benemerita, in plui che in talian, e fâs un pocjis di copiis dal so lunari artistic ancje pe piçule minorance des vals ladinis, ta lôr lenghe. Covential zontâ alc, par capî ce tant lontans che o sin? Ce tant che o varessin di scombati par vê ce chei altris, plui piçui di nô, a àn za otignût! ❚

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +