Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Babywearing

............

_Mandi nono!
Mandi frute, sêstu cul gno pronevodut, vuê?
_Sì, nono, o sin lâts a un cors di babywearing!
Bevi ce?
Babywearing, nono!
Bevi tal veri? No isal masse piçul? Parcè no i compristu un biberon come ducj?
No: Baby-wearing! “Baby” come “frut”, “wearing” come “vistî, meti intor”. Al è…
Sì, sì, lu ai capît: al è inglês. Ma no tu varâs mighe bisugne di un cors par vistî il picinin? Lu sai fâ ancje jo: tu i metis une tutute, e sot il body. Viodistu? O cognòs une peraule inglese ancje jo.
_Bravissim, nono, ma cul babywearing no ti insegnin a vistî il frut, ma a metiti il frut intor.
Âstu di doprâ il gno nevodut come un vistît?
_Ma no! Tu lu metis intor, parsore dai vistîts, involuçât intune fasse. E covente par puartâlu ator, come che a fasin in Afriche.
Ma puare frute, no vevistu i bêçs par comprâ un birocin? Tal regali jo!
_Ma sì, o ai ancje il birocin, ma mi plâs di plui puartâlu inte fasse. E lui al sta ben parcè che al sta tacât di sô mari: al è come un figoteç. Al è ancje di voghe, vuê. Cumò i studis a son in favôr dal maternage a alt contat.
Mateâ a fâ ce?
_No mateâ, maternage! Al è il mût di jessi mari. Tu puedis jessi une mari plui severe e distacade, e lassâ vaî to fi par fâlu indurmidî, o une mari a alt contat, fâ il babywearing, il cosleeping…
Co… ce?
_Cosleeping, nono: al è come dî “bed sharing”!
Be… ce? Ma mi stâstu cjolint ator?
_Bed sharing: durmî insiemi cul frut, tignîlu tal jet cun te.
Ma coventie meti un non forest? Cjale che i jets ju vevin bielzà inventâts cuant che o jeri piçul jo. No vês mighe inventât voaltris cemût fâ fruts. Spiete un moment… No tu varâs mighe un non gnûf ancje par chel?
_Ma no, nono! A son lis teoriis pedagogjichis che magari a vegnin de Americhe e alore si clamin par forest.
Sint: a mi il gno nevodut mi plâs nostran e no forest. Se propit tu âs voie di mateâ par fâlu bevi tal veri, fasilu almancul par furlan.. ❚
✒ Bete Di Spere

L'EDITORIAL / Preâ par furlan al è onôr e no pecjât

Walter Tomada
Jo no jeri ancjemò nassût cuant che pre Checo Placerean al tacave a voltâ il Messâl par furlan. A son passâts passe 50 agns e i furlans no àn ancjemò plen dirit, pe Glesie di Rome, a preâ inte lôr lenghe. La Conference Episcopâl dai Talians e à mancjât, ancjemò une volte, di fâ bon […] lei di plui +

Gnovis / Acuile sportive furlane

Redazion
Joibe di sere aes 6 intal Salon dal Popul dal Palaç da Comun di Udin si tignarà la cerimonie di consegne de prime edizion dal premi ACUILE SPORTIVE FURLANE, un gnûf ricognossiment che al met dongje il valôr dai risultâts sportîfs ae cussience identitarie che i campions furlans di ogni sport a son bogns di […] lei di plui +

Gnovis / Brâf Agnul! La to vôs e fâs onôr al Friûl

Redazion
O saludìn cun braùre e emozion il Premi Nonino Risit d’Aur che al è stât assegnât a Agnul Floramo, un inteletuâl di gale che i letôrs de “La Patrie dal Friûl” a cognossin di agnorums in dut il valôr des sôs ideis: difat al à scrit sul nestri gjornâl centenârs di articui e cun nô […] lei di plui +

L’EDITORIÂL / Parons vecjos e gnûfs de informazion

A i 24 di Mai dal 1946, juste trê mês dopo che pre Bepo Marchet e Felix Marchi a vevin fondade “La Patrie dal Friûl”, un grup di industriâi triestins al à screât a Udin un gjornâl cuotidian clamantlu “Messaggero Veneto”. In chê volte Carlo Tigoli, il diretôr, e ducj chei che lu àn finanziât, […] lei di plui +