Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Babywearing

............

_Mandi nono!
Mandi frute, sêstu cul gno pronevodut, vuê?
_Sì, nono, o sin lâts a un cors di babywearing!
Bevi ce?
Babywearing, nono!
Bevi tal veri? No isal masse piçul? Parcè no i compristu un biberon come ducj?
No: Baby-wearing! “Baby” come “frut”, “wearing” come “vistî, meti intor”. Al è…
Sì, sì, lu ai capît: al è inglês. Ma no tu varâs mighe bisugne di un cors par vistî il picinin? Lu sai fâ ancje jo: tu i metis une tutute, e sot il body. Viodistu? O cognòs une peraule inglese ancje jo.
_Bravissim, nono, ma cul babywearing no ti insegnin a vistî il frut, ma a metiti il frut intor.
Âstu di doprâ il gno nevodut come un vistît?
_Ma no! Tu lu metis intor, parsore dai vistîts, involuçât intune fasse. E covente par puartâlu ator, come che a fasin in Afriche.
Ma puare frute, no vevistu i bêçs par comprâ un birocin? Tal regali jo!
_Ma sì, o ai ancje il birocin, ma mi plâs di plui puartâlu inte fasse. E lui al sta ben parcè che al sta tacât di sô mari: al è come un figoteç. Al è ancje di voghe, vuê. Cumò i studis a son in favôr dal maternage a alt contat.
Mateâ a fâ ce?
_No mateâ, maternage! Al è il mût di jessi mari. Tu puedis jessi une mari plui severe e distacade, e lassâ vaî to fi par fâlu indurmidî, o une mari a alt contat, fâ il babywearing, il cosleeping…
Co… ce?
_Cosleeping, nono: al è come dî “bed sharing”!
Be… ce? Ma mi stâstu cjolint ator?
_Bed sharing: durmî insiemi cul frut, tignîlu tal jet cun te.
Ma coventie meti un non forest? Cjale che i jets ju vevin bielzà inventâts cuant che o jeri piçul jo. No vês mighe inventât voaltris cemût fâ fruts. Spiete un moment… No tu varâs mighe un non gnûf ancje par chel?
_Ma no, nono! A son lis teoriis pedagogjichis che magari a vegnin de Americhe e alore si clamin par forest.
Sint: a mi il gno nevodut mi plâs nostran e no forest. Se propit tu âs voie di mateâ par fâlu bevi tal veri, fasilu almancul par furlan.. ❚
✒ Bete Di Spere

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +