Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

LETARIS. Bandieris robadis: l’an prime a Manià (Pordenon), po a Sant Zorç di Noiâr (Udin) e chest an a dolegne dal Cuei (Gurize)

............

Tal an 2012, vâl a dî l’an passât, i incuintris tra Assessôrs, Sindics e responsabili dai trê comuns de Basse furlane, Sant Zorç, Cjarlins e Muçane, a son lâts indevant cun vigôr e tante passion a inmaneâ la fieste dal Friûl, ogni un tal propi paîs, ma insiemit. Tal 2012 i tocjave a Sant Zorç di ospitâ la cerimonie storiche di memoreament dai 3 di Avrîl, parcè che la fieste, par convenzion, e veve di fâsi intun paîs de provincie di Udin. Al è par chel che lis viis e dut il centri di Sant Zorç a jerin imbandierâts di acuilis zalis cu lis çatis e il bec ros. Ancje i trê alts standarts, dulà che la bandiere taliane e svintule cuant che a son fiestis de Republiche taliane, a jerin colmâts di bandieris, ma cheste volte a jerin chês dal Friûl: lis plui grandis che i vigjii a vevin tal armâr. Par cuindis dîs, tra piçulis e grandis, lis bandieris dal Friûl svintulant par Sant Zorç a vevin di dâ al citadin un sens di furlanetât e di ligrie: specialmentri chês devant dal Municipi sui trê grancj confenons. O ricuardi dome un moment ce che si fiestegje tal mês di Avrîl, parcè che o pensi che zaromai ducj i furlans, chei vêrs, lu san e che cun braure a son contents di ricuardâ.
Si trate dai 3 di Avrîl dal an 1077 cuant che il Patriarcje Siart al ricevè dal Imperadôr Indrì IV la guide tant che Princip de Patrie dal Friûl e, tra pôc, ai 7 di Avril dal 2013 (in ricuart dai 3 di Avrîl di chê volte) a Dolegne, in provincie di Gurize, dut il Friûl al à di tornâ a cjatâ in se stes chê identitât che i da la pussibilitât di paragonâsi cu la Europe puartant in dote chê specialitât fate di lenghe, di storie, di tradizions e culture che a fasin de nestre tiere une Patrie. La nestre Patrie. Chê dai furlans.
Po ben, tornant a nô, ju pe gnot de Fieste dal Friûl di Sant Zorç lis trê grandis bandieris, chês dai confenons devant dal Municipi, devant ancje dai Vigjii, a son sparidis: puartadis vie.
Cui puedial jessi stât a fâ une viliacade di tâl fate? Devant dal Municipi e passe la Strade Regjonâl 14 Vignesie –Triest, si podie pensâ di cualchi triestin che le à sù “cui furlani e co la so’ bandiera”? O di cualchi bisiac che intune mail, un mi à dit: “meglio essere una m**da che friulano!”, o di cualchi maranês che mi saltin sù ogni volte che mi sintin a fevelâ par furlan in public? No podìn dîlu, ma pensâlu si.
A son fats che a dan di pensâ. Il fat al è che il Friûl al da fastidi a masse int. Al è par chel che a fasin di dut par eliminâ la peraule Friûl des istituzions: prime si eliminin i simbui e cui simbui si eliminin i furlans e la lôr identitât.
Pal avignî, preparìnsi a alc di pôc biel.
✒ Vigji Dal Piçul

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +