Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Il miracul di Bruno di Puçui e la gracie dal Beât frari Odorì

Diego Navarria
Arcje dal Beât Durì di Pordenon – particolâr

Te ostarie di Puçui ai 10 di Lui dal 1331.
Martin, Martin, sunadôr di Cjarpenêt, al è a Puçui a cjatâ so cusin Pieri, te ostarie plene di oms. “Un tai par ducj – al vose a fuart un om jentrant – vuê si fâs fieste!” “Ce âstu di fâ fieste, Vicenç?” al domande Pieri, e chel: “Un miracul, une grande gracie te mê famee!” “Conte, continus, dai!” i disin ducj. “Us conti, ma prime, ostîr, met di bevi a ducj! Alore, savêso che gno prin fi Bruno, che cumò al à 14 agns, di plui di un an nol rivave a cjaminâ e nancje a stâ impins, no mo?” “Magari cussì no – a disin in tancj – une disgracie.” “Vicenç, o soi Martin di Cjarpenêt, parcè no cjaminavial?” “Une malatie brute. I à tacât di plui di un an, pe fieste di Sant Gjervâs. Prime une deformazion orende tai braçs, massime chel çamp, dopo la malatie si à slargjade aes gjambis e ai pîts. Nol rivave a tirâsi sù e nancje a fâ nuie di nuie. O jeri avilît e no savevi indulà bati il cjâf. La mê femine simpri a preâ e jo… a blestemâ!” “Bon dai, in chest câs, si pues capî – al zonte Pieri – e po tu âs simpri blestemât!” “Tâs! Che no tu sâs il rest. Un mi conte che a Udin a fasevin miracui su la tombe dal frari Odorì di Pordenon, chel muart di pôc e che al jere lât ator par agns pe Cine e pe Indie. Jo, o savês, no soi masse di glesie ma, par salvâ gno fi, o ai pensât: provìn ancje cheste. Cussì gno copari Meni, che al è achì e che al pues testemoneâ, mi à judât a meti su la musse gno fi che al berlave di tant mâl che al veve, e o sin lâts a Udin te glesie di Sant Francesc. Alì mê sûr Marie lu à fat distirâ su la tombe dal frari Durì par mieze zornade, preant cence padin.” “E ce isal capitât? – a domandin ducj a Vicenç che si jere fermât – conte sù po!” “Il miracul! Bruno al è jevât sù di bessôl, e al à tacât a cjaminâ pe glesie cence nancje il baston. Dopo al è tornât a Puçui cu la musse e, dopo vot dîs, al steve tant ben che al è tornât a Udin a pît, par ringraciâ fra Odorì. E jo o ai preât cun lui. Ma no je finide. Îr al jere a vore cun me tal bosc dal Cormôr, san e fuart.” “Vicenç – i domande Martin – ise farine buine chê che tu vendis? No tu contis balis, no mo?” “Dut vêr, sacrabolt! O soi juste cumò jessût de glesie, dulà che doi bonsignôrs mi àn interogât su chest afâr capitât a gno fi. Ju à mandâts il Patriarcje Pagan par cjapâ sù ducj i miracui di fra Odorì di Pordenon. A disin che a ‘nd àn notâts setante. Jo e i testemonis o vin zurât tocjant il Vanzeli e il nodâr Guecel di Udin al à scrit dut. Vûstu che o disi il fals cu la man sul Vanzeli? Diaul boie!” “Bevìn alore – al dîs Martin – ae salût di to fi Bruno!” “Vive – al zonte Vicenç – a fra Odorì di Pordenon!”
◆ Sot sere, tornant a Cjarpenêt di bessôl, Martin al pense a chê storie di Bruno, il frutât vuarît di fra Odorì. “Al è stât come se un rai di lûs al fos jentrât di une sfese e al vedi rivât a fâ clâr sul gno cûr malcontent. Vicenç al à dite che al jere pôc di glesie ma, ae fin, al à vût il miracul e al à ancje preât. Jo o crôt ancjemò di mancul a sants e madonis e, se lui al blesteme, jo o blestemi sigûr plui di lui.” Al è daûr a vignî scûr. Al passe dongje dal cjastelîr, al jentre tal bosc a al travierse il puintut dal Cormôr. Al tache a dâ sù un aiarin, une brise lizere che e gjave il scjafoiaç. “Chest al è il bosc dulà che îr al jere a vore il fi di Vicenç – al pense – e invezit gno fi Barnabe di cuant che al è nassût strupiât e fin cumò, che al à nûf agns, nol rive a cjaminâ di bessôl. Si jude cun dôs craçulis ma cuntune fature che mai. Ma lis craçulis si scuen dâjes, che di bessôl nol rive nancje a cjapâlis sù. E se i sbrisse di man une craçule, o se cualchidun je gjave par viodi se al rive a cjaminâ, al plombe jù par tiere e nol rive plui a tirâsi sù. In gno unic fi! Sacrabolt! E altris no vegnin… Ce aio di fâ? Cesire e pree une vore la Madone di vuarîlu, simpri in glesie, ma cence efiet. E jo o blestemi!… E se chel frari Odorì di Pordenon al rivàs a comedâmal? No. No. Jo no crôt ai miracui! Ma nancje Vicenç nol crodeve… e i à vuarît il fi. Provâ?”
◆ Tal doman di sere Martin al è di bessôl a cjase. Al veve contât il miracul di Bruno di Puçui ae sô femine Cesire e chê, bot e sclop, e veve decidût di puartâ so fi su la tombe di fra Odorì. “Jo no ven! No i crôt! Ma tu, prove!” al veve dit lui malsigûr. E jê e veve clamât so barbe Pasquâl e a jerin partîts a buinore cu la carete par Udin. “Il soreli al è daûr a lâ a mont e lôr ancjemò no tornin – al rumiave Martin – ce saraial capitât?” In chel al sint i pas tal curtîl, al vierç e…. “Barnabe! Ma sêstu tu? Impins cence bastons?” e lu strenç a fuart. “Tu vevis di jessi – e tache Cesire – Barnabe al è stât distirât su la piere di fra Odorì dut il dì, di mieze matine fin dopo jespui. No soi rivade mai a dâi di bevi e di mangjâ parcè che e jere une fulugne di int fisse te glesie dai fraris che al jere impussibil lâi dongje. Dopo jespui la int e je calade e o ai rivât adore di lâi dongje a Barnabe.” “E dopo?” al domande Martin. “I ai dit ae mame – al conte Barnabe – che o vevi fat un avôt al Signôr e a fra Odorì, di dizunâ te sô vilie, di fâi disi une messe e di puartâi une lire di vueli.” “Jo, nancje discuti – e dîs Cesire – o ai dade la lire di vueli ai fraris. Cuant che i ai dât lis croçulis a Barnabe par tornâ cjase, lui mi à dit: lassimi lâ! E lui, daurman, cence croçulis, no si jevial di bessôl e al tache a cjaminâ pe glesie, devant di dute chê int! Ma no dome: nestri fi al è tornât a cjase a pît di Udin!” Martin al à i voi lustris. So fi al è vuarît e in sest. “O vin di fâ fieste! Ma prime si à di dâ a ognidun il so. Fra Odorì di Pordenon al è innomenât par jessi stât par agns ator pes tieris lontanis dal orient ma al à di jessi stât ancje un om bon, se no nol fasarès miracui. Al merete di jessi fat sant. Doman o voi dal plevan e i dîs di clamâ che doi bonsignôrs che a cjapin sù i siei miracui. E tu Cesire, e vô barbe, o vês di testemoneâ ce che al è capitât a Barnabe. Fra Odorì, no tu podevis fâmi une gracie plui grande!” ❚

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Udin Glesie dal Carmêl – Arcje dal Beât Durìle

Al rivà in Cine su la Vie de sede e culì al restà trê agns

Il Beât Odorì, o Durì, di Pordenon al nas tor il 1286 a Vilegnove di Pordenon, forsit di une famee di divignince slave, rivade cul re Otokar di Boemie a presidiâ la citât. Tai pôcs ats dulà al è presint si fâs clamâ “de Foroiulio” o “de Portunahonis” val a dî furlan o di Pordenon. Al è un frari francescan une vore preseât pe sô ativitât missionarie tal orient plui lontan, pe sô opere di evangjelizazion e par vê implantât gnovis glesiis. Al è innomenât massime pal so viaç, 12 agns di aventuris par tieris e mârs pôc o nuie cognossûts. La presince in Friûl e je documentade a Cividât, a Puart e a Cjastiel di Porpêt. Tal 1318 fra Odorì al partìs cuntune nâf di Vignesie e al rive a Trebisonde, tal Mâr Neri. Di là, par tiere fin a Hormuz, di dulà che al navighe pe Indie. Al rive a Tana, dongje Mumbai, dopo a Malabar e Madras e al visite la tombe di Sant Tomâs Apuestul a Mylapur. Di Ceylon, Odorì al passe pes isulis Adamanis, Nicobare, Sumatre, Giave, Borneu, e tantis altris. Ae fin al disbarcje a Canton tal Catai, l’imperi dal Gran Khan. Par Quanzhou, Fuzhou, Hangzhou, Nan-chin, Yangzhou il frari furlan, cul so compagn di viaç fra Jacum di Irlande, al rive a Khanbaliq, vuê Pechin, dulà che si ferme trê agns te cort dal Imperadôr. Par tornâ indaûr, Odorì al sielç la “vie de sede” traviers de Cine, dal Tibet, dal Pamir, de Persie e dal Mâr Neri fin a Trebisonde, di dulà che al torne cu la nâf a Vignesie.
◆ Tal convent di Padue, il superiôr i ordene di detâ la conte dal so viaç, la “Relatio” che e devente une opare une vore pandude e tradusude, e che si pues stimâ, par impuartance, subite daûr dal “Milione” di Marco Polo, sedi in ordin di timp, sedi par interès sientific. Odorì al descrîf i lûcs dulà che al passe, al marche particolaritâts culturâls, religjosis, comerciâls e di vite, e al note il timp che al covente par lâ di une citât a di chê altre. Al mûr ai 14 di Zenâr dal 1331 tal convent di Sant Francesc di Udin. Subite a sclopin une vore di miracui su la sô tombe. Il patriarcje Pagan Torian al fâs fâ dal scultôr Filippo de Sanctis un sepulcri di piere (che cumò al è te glesie dal Carmêl) e al nomene une comission par verificâ e par cjapâ sù i miracui dal frari. Ben 70 a vegnin testemoneâts e verbalizâts di Guecel, nodâr dal patriarcje Pagan, che al autorize il cult dal Beât Odorì di Pordenon e al invie il procès canonic. Dome tal 1755 il pape al conferme il titul di “Beât”, intant che il procès par fâlu “Sant” si è sierât a Udin tal 2006 e lis cjartis a son a Rome, ancjemò cence rispueste. Il beât Odorì, di bon furlan, nol voleve in vite onôrs. Ancje te sô conte dal viaç, obleât a fâle che nol voleve, nol fevele mai di se. No si inrabiarà alore parcè che a Rome, dopo siet secui, no i ricognossin i siei merits ma o crôt che no i displasarà se nô si visìn di lui e dal ben che al à fat. ❚

Gnovis / “Feminis furlanis fuartis” di Erika Adami a vicino/lontano e al Salon internazionâl dal libri di Turin

Redazion
La Patrie dal Friûl e segnale doi apontaments che le viodin protagoniste cul libri “Feminis furlanis fuartis” di Erika Adami, che e fâs part de golaine “La machine dal timp”. Te suaze dal festival vicino/lontano, rivât ae vincjesime edizion, Erika Adami e moderarà l’incuintri “Feminis. Talents di no strassâ” che al nas des esperiencis contadis […] lei di plui +

Comunicât / Cungjò, Aureli. Nus lasse un grant omp, Aureli Argemì, che si è batût pai dirits dal popul catalan e par chei di ducj i popui minorizâts. Il comunicât in lenghe catalane e furlane.

Dree Venier
BARCELONA Aureli Argemí, fundador i president emèrit del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), ha mort aquest dilluns als 88 anys, segons ha informat l’entitat en un comunicat. Nascut a Sabadell el 1936 i llicenciat en teologia a Roma i París, va ser monjo de Montserrat, va formar part […] lei di plui +

L'EDITORIAL / Preâ par furlan al è onôr e no pecjât

Walter Tomada
Jo no jeri ancjemò nassût cuant che pre Checo Placerean al tacave a voltâ il Messâl par furlan. A son passâts passe 50 agns e i furlans no àn ancjemò plen dirit, pe Glesie di Rome, a preâ inte lôr lenghe. La Conference Episcopâl dai Talians e à mancjât, ancjemò une volte, di fâ bon […] lei di plui +