Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

CONTECURTE. Conte di peraulis muartis 3

............

«Cumò vonde! Ducj a cjase sô!»
Diu si sveà di bot dal insium, si alçà in dute la sô potence, al alçà il braç e dreçà il dêt viers la Tiere che, a chestis peraulis, e trimà e si jemplà di paniç.
«Nol esist che jo o vedi fat i neris scûrs par vivi inte Afriche, i blancs simpri plui clârs biel che si drecin al Nord, i orientâi zâi par confondisi cul soreli jevât… E o vedi lassât cressi il cinês in Cine, l’inglês in Ingletiere, il furlan in Friûl… par cjatâmi cumò dut chest messedot di neris a Nord, blancs a Sud, zâi a soreli amont… une robe fûr di scuare dome parcè che mi soi inçussît un lamp!» Si scuen dî che i timps di Diu a son cetant plui luncs dai nestris e chel che par lui al è un marilamp, par nô al è un pâr di secui.
A lis peraulis di Diu ducj i oms a cjaparin pôre e ognidun al tacà a direzisi in filis lungjis tant che di furmiis, viers plui o mancul là che la sô gjernazie al varès vût di cjatâsi. Si scuen ancje dî che no propit ducj bandonarin là che a jerin a vivi: a ‘ndi jerin – diunoluli – ancje chei che no crodevin in Diu e che, ancje se lu viodevin rabiôs, cul dêt dreçât, alt denant di lôr, continuarin a no crodiji.
Anzit, un di lôr al viodè in chest tramiâ di intun segnâl clâr dal darwinisim e, dreçant la vôs viers Diu, i berlà: «Ben fate! La evoluzion e je une conseguence di un adatament lunc e progressîf intun puest. Il messedament di popui al ricuarde plui il creazionisim e il mît origjinari, che al sedi il melting pot a creâ di bot l’om gnûf! Tu fasis ben a mandâju ducj a cjase e a fâju rivâ cul timp che covente ae evoluzion!»
Di une cualchi bande, Diu si sveà di colp, sudât e cun sgrisui dilunc il fîl de schene: lui, il Creadôr par ecelence fat passâ par un evoluzionist! Po si inacuarzé che al jere stât dut un insium, stramp ce che si vûl ma dut câs nome che un insium.
Infastidît, Diu, alore, si zirà di chê altre bande e al tornà a indurmidîsi. ■
di SANDRI DISUALD

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +