Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

CONTECURTE. Conte di peraulis muartis 3

............

«Cumò vonde! Ducj a cjase sô!»
Diu si sveà di bot dal insium, si alçà in dute la sô potence, al alçà il braç e dreçà il dêt viers la Tiere che, a chestis peraulis, e trimà e si jemplà di paniç.
«Nol esist che jo o vedi fat i neris scûrs par vivi inte Afriche, i blancs simpri plui clârs biel che si drecin al Nord, i orientâi zâi par confondisi cul soreli jevât… E o vedi lassât cressi il cinês in Cine, l’inglês in Ingletiere, il furlan in Friûl… par cjatâmi cumò dut chest messedot di neris a Nord, blancs a Sud, zâi a soreli amont… une robe fûr di scuare dome parcè che mi soi inçussît un lamp!» Si scuen dî che i timps di Diu a son cetant plui luncs dai nestris e chel che par lui al è un marilamp, par nô al è un pâr di secui.
A lis peraulis di Diu ducj i oms a cjaparin pôre e ognidun al tacà a direzisi in filis lungjis tant che di furmiis, viers plui o mancul là che la sô gjernazie al varès vût di cjatâsi. Si scuen ancje dî che no propit ducj bandonarin là che a jerin a vivi: a ‘ndi jerin – diunoluli – ancje chei che no crodevin in Diu e che, ancje se lu viodevin rabiôs, cul dêt dreçât, alt denant di lôr, continuarin a no crodiji.
Anzit, un di lôr al viodè in chest tramiâ di intun segnâl clâr dal darwinisim e, dreçant la vôs viers Diu, i berlà: «Ben fate! La evoluzion e je une conseguence di un adatament lunc e progressîf intun puest. Il messedament di popui al ricuarde plui il creazionisim e il mît origjinari, che al sedi il melting pot a creâ di bot l’om gnûf! Tu fasis ben a mandâju ducj a cjase e a fâju rivâ cul timp che covente ae evoluzion!»
Di une cualchi bande, Diu si sveà di colp, sudât e cun sgrisui dilunc il fîl de schene: lui, il Creadôr par ecelence fat passâ par un evoluzionist! Po si inacuarzé che al jere stât dut un insium, stramp ce che si vûl ma dut câs nome che un insium.
Infastidît, Diu, alore, si zirà di chê altre bande e al tornà a indurmidîsi. ■
di SANDRI DISUALD

L’EDITORIÂL / Jù lis mans dal Tiliment

Walter Tomada
Traviersis, cassis di espansion, puints e viadots autostradâi, potenziament dal idroeletric: al mancje dome di metisi a sgjavâ cu lis trivelis par cirî gas o petroli! Ma parcè il Tiliment, che tancj studiôs a stimin jessi l’ultin flum salvadi de Europe, isal sot di dutis chestis menacis, invezit di jessi tutelât e protet cemût che […] lei di plui +

(L)Int Autonomiste / Cui aial pôre de “Cuistion furlane”?

Dree Valcic
✽✽ No ven plui nomenade, sparide dai radars dal dibatiment politic e culturâl. Di “Cuistion furlane” no si ’nt fevele plui. Di cent agns incà e esist chê meridionâl, cjare a Gramsci, e su chê miârs e miârs di students a àn fat tesis di lauree, a son stadis fatis ancjetantis cunvignis, ogjet di ogni […] lei di plui +

L’EDITORIÂL / La “bufule meloniane” e la autonomie inte glacere

Walter Tomada
“Si sin indurmidîts furlans, si sin sveâts melonians”: cun chestis peraulis un cjâr amì al à strent intun sproc sintetic il sens des elezions politichis che pardut a àn viodût a vinci fûr par fûr ancje chenti Fratelli d’Italia, il partît di Giorgia Meloni. Di storic i ai rispuindût che 100 agns fa une dì […] lei di plui +

La anteprime / Cors di furlan par gjornaliscj: consegnâts i atestâts

Redazion
Ai 27 di Setembar, te sede di Udin de Regjon Autonome Friûl-Vignesie Julie, a son stâts consegnâts i atestâts ai vincj gjornaliscj che a àn partecipât al prin cors di lenghe furlane inmaneât de ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane e dal Ordin regjonâl dai gjornaliscj. La consegne dal document ai professioniscj de comunicazion […] lei di plui +