Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

AUSTRIE. Marcjaduts di Nadâl. Simbul de culture natalizie tal mont di lenghe todescje

............

Il marcjadut di Nadâl – par todesc Weihnachtsmarkt, te Gjermanie dal sud e Austrie ancje Christkindlmarkt e Adventmarkt – al è un marcjât di strade associât cu la celebrazion dal Nadâl dilunc lis cuatri setemanis di Avent. Chescj marcjâts a àn une tradizion lungje di secui in Gjermanie, Austrie, Sud Tirôl, e in altris regjons di lenghe todescje in France o Svuizare.
La lôr storie e va indaûr ae tarde Ete di Mieç, te part de Europe dulà che si fevelave la lenghe todescje, vâl a dî soredut sul teritori dal ex Sacri Imperi Roman, che al cjape dentri ancje lis regjons orientâls de France e de Svuizare. Al principi si tratave di un marcjât che al dave ai citadins, sul tacâ de stagjon frede, la pussibilitât di furnîsi di cjar e di chel che al coventave pes esigjencis invernâls. Infin, tal secul XIV, e je nassude la usance di vendi ancje zugatui, dolçuts e regâi pai fruts par Nadâl. In chê volte a àn scomençât ancje a vendi sacuts di coculis e di mandulis: al mancjave però il vin brulè che al è invezit deventât un simbul tai marcjaduts modernis di Nadâl.
***
La storie dal Christkindlmarkt di Viene
Il cjâf lûc austriac nol à dome il plui grant numar di cafetariis, ma al à ancje il marcjadut di Nadâl plui antîc. Za tal 1296, l´arciduche di Austrie Albrecht I ur à dât ai comerciants vienês il privileç di tignî un “marcjât di Dicembar” par garantî il furniment de popolazion vienese. Cheste e je la prime testemoneance direte che nus podarès spiegâ la origjin. Tal secul XVI chest marcjât al devente,  sot il non di  „Thomasmarkt“, pardabon za simbul de culture natalizie.
Il costum di celebrâ il Nadâl tant che lu cognossin vuê al fo introdusût de aristocrazie vienese tal periodi Biedermeier e al rive de Gjermanie setentrionâl. Di chê volte, ancje i austriacs a tachin a celebrâ cheste fieste, simpri sot l’arbul di Nadâl. Dopo il Congrès di Viene tal 1814, o sintìn ancje de gnove usance cui regâi di Nadâl, che pôc a pôc e à concuistât plui o mancul dut il mont.
Il Christkindlmarkt nol à mai vût un puest fis a Viene e si è mudât di sede plui di dîs voltis: dome tal 1975 a àn sielzût tant che soluzion permanente il sît denant dal Municipi. Tal 1959 a àn fat sù pe prime volte l´arbul di Nadâl che par solit al à cirche 30 metris di altece e che al è a vuê il centri dal marcjadut. L’arbul al ven regalât ogni an di une provincie austriache e za di 25 agns in ca ancje dal Sud Tirôl. Chest an, l’arbul al è un sudtirolês dal comun di Olang/Valdaora.
Tal 1986 il Christkindlmarkt al è stât ampliât e ducj i prodots che no àn nuie a cefâ cul costum di Nadâl a son stât rimovûts. Cun di plui, ancje il parc »Rathauspark« al ven decorât par evocâ plui emozions di Nadâl.
Tal cors dai secui, chi si è svilupât il plui grant marcjadut di Nadâl in Austrie: cirche 145 “Standln” cun plui che trê milions di visitadôrs – e di chei 500 mil turiscj che a rivin di dut il mont – a comprin decorazions di Nadâl, dolçuts e sculturis, e a bevin il »Punsch«, vin brulè o Jagertee.
Il Wiener Christkindlmarkt al à vierzût lis puartis ai 15 Novembar e al sarà viert ducj i dîs des 10 aes 21.30, e di vinars e di sabide fin aes 22.00, fin ai 24 di Dicembar 2014.
***
Marcjadut di Nadâl di Schönbrunn cuntun senari unic
Se cualchidun al cîr alc mancul turisim e un ambient storic e romantic, alore o podìn proponi di visitâ il marcjadut di Schönbrunn. Chi si cjate un senari pardabon unic, denant de atrazion plui visitade di Viene: il cjistiel di Schönbrunn. Tal marcjât – che al à un cirche 80 espositôrs – si davuelç un programe culturâl cun musiche spiritual, gospel e altris côrs. In gracie dal so ambient particolâr, il marcjât al à cjapât il »certificât di ecelence« di bande di Tripadvisor tal 2012. ❚
Janez Erat

(L)Int Autonomiste / Un popul cence plui vôs in cjapitul

Dree Valcic
✽✽ Nol è par fâmi i fats di chei altris, ancje se o sai benon che ae fin in ogni câs i efiets a saran deleteris ancje pai furlans, ma o crôt di interpretâ un sintiment slargjât e un dubi gjenerâl, domandantmi parcè che a àn fat colâ Draghi. No si trate, che al sedi clâr, […] lei di plui +

L’EDITORIÂL / LA PATRIE DAL FRIÛL AL SALON DAL LIBRI DI TURIN

Walter Tomada
Dai 19 ai 23 di Mai no steit a cirînus, noaltris de “Patrie”: no sarin in Friûl, ma inaltrò.◆ No, no lìn in esili. Pal moment, jessi “furlans che no si rindin” nol è ancjemò une colpe. Salacor lu deventarà, ma pal moment o podin jessi “libars di sielzi” di lâ in “mission”. Une mission […] lei di plui +