Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

AL CINE CUN BETE. Tornade al futûr

Bete di Spere

Al è ai 25 di Otubar dal 1985. Martin, come ducj i dîs, al fâs lis robis che al fâs ogni fantat furlan dai agns otante: i compits, une passade tal ort a viodi se dut al è a puest e vie a mateâ cul motorin per trucâlu.
Dopo, come ducj i dîs, cul motorin trucât al vâ a cjatâ Doc, un so amì sienziât cognossût intun torneu di more.
Chel dì, Doc i conte che, mateant cuntun tratôr, al à inventât la machine dal timp! Baste meti un pôc di Tocai tal serbatori e fâ lâ il tratôr a cincuante ae ore, e grazie al imprest che al à metût sù, si pues lâ tal passât o tal futûr, dulâ che si à voie.
In chel moment, però, al rive de Ongjarie un grop di teroriscj che no àn voie di fâ deventâ cussì famôs il Tocai furlan, cussì a sparin a Doc e lu copin.
Martin, che jessint furlan e alenât cul motorin, al è une vore brâf a mateâ, al rive a fâ partî il tratôr e al torne indaûr tal timp di cualchi an, par visâ Doc di doprâ il Merlot e no il Tocai, par no fâ rabiâ i Ongjarês.
Tornât indaûr tal 1985, al domande a Doc se al pues doprâ un pôc il tratôr dal timp, che al à di fâ dôs robis. Doc, par ringraziâlu di vêi salvade la vite, lu lasse fâ e al va cun lui.
Di bon furlan, Martin al va daurman tal 1976, a dâ une man a tirâ sù lis cjasis dopo dal taramot. Rivât li, al incuintre i siei gjenitôrs e il Martin frut di chê volte. Ju jude a organizâ la sagre dal paîs e al clame a sunâ i Frizzi Comini Tonazzi, che di chê volte e deventin famôs par dut il Friûl. I sugjerìs ancje a so pari di lassâ pierdi il business dai bregons a çate di elefant, che a saressin deventâts vecjos cualchi an dopo: “Met sù une fabriche di floppy disk! Chê sì che e je une robe che e larà par amancul cincuante agns!”.
Dopo, par disfrutâ ancjemò la machine, al torne tal 1983 par viodisi une partide cun Zico, e al fâs ancje une pontade tal futûr, tal 2007, tal Parlament European. Nol rive a fâ cambiâ idee cui che al veve di decidi dal destin dal nestri vin, ma almancul, par svindic, ûr bute cuatri gotis di Guttalax tal Tocaj dai Ongjarês.
Il carburant dal Tratôr dal timp, però, al sta par finî: Martin e Doc a riscjin di restâ tal futûr. Ce podino fâ? “E coventarès une vore di energjie par fâlu funzionâ”, al dîs Doc, “Un fulmin, par esempli!”.
“O ai jo la soluzion!”, al dîs Martin: lin a viodî une altre partide dal Udin, cussì sigûr e ven jù ploie!
E cussì, Martin e Doc a tornin a cjase, ma il fulmin al fâs un dan al tratôr dal timp, che no si pues plui doprâ.
“Pecjât”, al dîs Martin, che al veve bielzâ impostât l’imprest par lâ tal 1954. “Nus tocjarâ tignî Triest in Italie”. ❚
Bete di Spere

Stin dongje ae Patrie

Redazion
La seconde edizion de manifestazion “Stin dongje ae Patrie” e rapresente un moment di incuintri e di solidarietât cul mensîl “La Patrie dal Friûl”, gjornâl scrit fûr par fûr in lenghe furlane fintremai dal lontan 1946. Inte serade, che e sarà presentade dal diretôr Walter Tomada e di Serena Fogolini, si daran la volte musiciscj, […] lei di plui +