Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

AL CINE CUN BETE. In cercje di Nemo

Bete di Spere

Antecedent (Lignan, tor l’an 2003): un pessut e une pessute a spietin tancj pessuts.
Jê e à fat i ûfs e ju à poiâts jù intune buse dal savalon, e ducj i doi ju cjalin spietant che si vierzin. Ma il pessut al veve fate la tane masse dongje de rive, cussì – une dì – metint in aghe un moscjon, un bagnin al sfracaie ducj i ûfs (fûr che un), e ancje la pessute.
Titui di cjâf.
Il film al scomence. Il pessut, Marvin, disperât parcè che la pessute no je plui, al cjale cun amôr l’unic frut nassût dal unic ûf salvât: Nemo.
Vuê al sarès il prin dì di scuele pal piçul Nemo, ma so pari Marvin, dopo dal incident cul moscjon, al è deventât un tic aprensîf e nol volarès fâlu lâ vie, soredut dopo che al à viodût che la scuele e je di là dai pâi cul cartel “Limit aghis siguris”.
Nemo invezit, stuf di no fâ mai nuie par colpe dal pari che al à simpri pôre che si fasi mâl (al è un pessut furlan, a stâ cence fâ nuie al devente mat), al à propite voie di lâ vie, di imparâ alc di gnûf, di cognossi altris pessuts.
Cussì, dopo une barufade cul pari, Nemo al partìs di bessôl vie pal mâr. Il pari nol fâs nancje in timp a clamâlu, che no lu viôt plui (par fuarce, cun dut il savalon che a tirin sù chei che fasin il bagn, te aghe di Lignan no si viôt nuie dopo doi centimetris!).
Nemo, intant, al jere partît par discuvierzi il mâr, dulà che la aghe e jere alte alte. Al jere lât ancje di là dal cartel “Limit aghis siguris”, al veve nadât e nadât e nadât par chilometris e chilometris, ma nuie: la aghe no si alçave mai.
Marvin lu cirive pardut, ma al cjatave dome masanetis e pagûrs e ogni tant cualchi curint plui cjalde dal normâl (simpri cuant che al passave dongje di un frut, cuissà cemût mai).
E cussì, il film al va indevant par une ore mostrant dome un colôr jenfri il blu e il zâl par dut il schermi: dut ce che si viôt stant sot aghe a Lignan.
Ae fin, ancje Nemo si stufe: dopo vincj chilometris, la aghe di Lignan e je ancjemò basse.
Cussì al torne indaûr, al va a scuele e, finide la lezion, al torne li di so pari: velu cjatât Nemo. ❚
Bete di Spere

Stin dongje ae Patrie

Redazion
La seconde edizion de manifestazion “Stin dongje ae Patrie” e rapresente un moment di incuintri e di solidarietât cul mensîl “La Patrie dal Friûl”, gjornâl scrit fûr par fûr in lenghe furlane fintremai dal lontan 1946. Inte serade, che e sarà presentade dal diretôr Walter Tomada e di Serena Fogolini, si daran la volte musiciscj, […] lei di plui +