Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Zui, dulà che lis crôs di bussin denant di une fulugne di int

La bussade des crôs

Dute la Cjargne e ven a riverî la Plêf Mari

Cuarte pontade
“Crôs“ di Sante Gjeltrude di Tamau.” “I sei achì.” La crôs di Tamau si svicine ae crôs de Plêf Mari di San Pieri e le busse. “Crôs di Sant Svualt di Cleules.” “I sei achì”, e e busse la crôs. “Crôs di Sant Nicolau di Liussûl.” “I sei achì.” Intant che il prevost di Sant Pieri di Cjargne, parsore di Zui, al clame une par une lis crôs des glesiis, il cjâf di Mario al va ator par altri cantins. No che no i plasi la fieste de Sense di Zui: la cerimonie antigone e je simpri une grande emozion. Ma il pinsîr di rivâ a capî cui che lu mene ator pal Friûl al è un claut fis. “Ce intric! L’ultin messaç al diseve di vignî a Zui e che prest o varès cjatât un tesaur – al rumiave Mario cence cjatâ il dret – O ai cirût di no contâ a dinissun che o vignivin achì pe bussade des crôs, par scurtâ il numar dai suspietâts. Magari cussì no, mi à scjampât di dîlu a dôs coleghis tabaiotis che lu àn spandût par dute la scuele. E Ane, la mê femine? No va a contâlu a sô mari, la madone Sunte peteçone, che subite i telefone a Paulâr a Catine, la mari di Sandre? E Catine, intun marilamp, e telefone a sô fie par disi che e leve in Cjargne e no leve a saludâle? Cussì, vuê a buinore o ai ancje scugnût lâ a cjolile par puartâle cun nô a Zui.”
◆ “Sant Roc di Fielis.” “I sei achì”. “Sant Denêl di Paluce” “I sei achì” al va dilunc il prevost a clamâ. Il plui maraveât de cerimonie al è Nino. Par lui al è dificil di definî ce che al sint dentri. Une vore dificil. A viodi chê schirie di crôs inflochetadis, metudis in cercli in face de crôs de plêf mari di Sant Pieri, i si sglonfe il cûr pe emozion. Ogni crôs e à daûr un trop dal so paîs. Al capìs che no je dome une funzion religjose. Al è un rît antigon che al manten la fuarce des lidrîs simpri vivis di un popul. Ma forsit la plui cjapade e je Catine. Nino, che al veve za scoltade la lezion di Mario vignint sù di Udin, i domande ae madone: “Parcè àno chei flocs, lis crôs?” “Par tradizion, Nino, a son lis curdelis des nuvicis dal paîs, maridadis vie pal an. Un an e jere ancje la mê, sâstu? Jo za di frutine o vignivi ogni an, cun gno pari e mê mari, a pît, eh! A vignivin di ogni paîs, la crôs cu la int daûr. A montavin sù pal troi di Sant Pieri, no come cumò pe strade cu la machine. A rivavin te gleseute de Madone e di li ducj in procession cjantant lis litaniis dai Sants e sunant i campanei. Daspò a rivavin achì, tal Plan de Vincule. E jere dute la Cjargne a riverî la Plêf Mari. Sâstu Nino, o vignivin e o vignìn achì ogni an par preâ daûr des nestris crôs, par rinfrescjâ la memorie di tancj secui passâts, cuant che cheste e jere la glesie di dutis lis glesiis dal Cjanâl, cuant che i vons a vignivin batiâts nome achì e a tornavin ducj achì a polsâ par simpri dopo muarts.” “Graciis, Catine, tu sês pardabon cjargnele.” Intant: “Crôs di Ducj i Sants di Sudri, Priule e Neariis.” “I sei achì.” “S. Martin di Rualp e Val.” “I sei achì.” E ogni bussade un batimans, intant che i flocs a svintulin tal aiar, come a rapresentâ dute la int di chê comunitât, chê di vuê e chê di une volte soterade dongje dal tor di Sant Pieri. “Di po – al domande Mario a Nino sot vôs – tu tu sês ben in cunvigne cun tô madone, no mo? Jo impen mê madone Sunte no le sopuarti. Simpri a meti il nâs là che nol covente, simpri cjapade in mil berdeis, o vin antipatie un cul altri…” “Ma dai, Mario, no stâ a bruntulâ. Cundut che vuê e veve gole di vignî ancje jê ca sù, e je restade cjase par tignî i nestris fruts che a jerin cjamâts di compits. E dopo, par me, cundut che o someais cjan e gjat, jê ti presee.”
◆ Clamadis dutis lis glesiis de Cjargne e ancje cuatri crôs ospitis, dôs de basse furlane e dôs de Austrie, la crôs di Sant Pieri si invie sù pe rive par lâ te antighe Plêf, cun daûr i predis e la fulugne de int, che no rive e jentrâ dute e a jemple il cimitieri. Messe par furlan cui cjants patriarcjins e, ae fin, une legre scampanotade a fieste, intant che la int si sparnice pai prâts pal gustâ. “Bodifate che o vin prenotât – al dîs Nino, simpri preocupât pe mangjative. Cemût si clamial chel ambient?” “La Polse di Cougnes – i dîs Mario – ma no je une tratorie. Si mangje e ancje si pues durmî ma al è un centri ecumenic, cuntune vore di robis curiosis: osservatori astronomic, ort botanic, erboristarie, scuele di scampanotadôrs cu lis cjampanis di prove, biblioteche e altri. Al è li che o vin lassade la machine.” “Un moment, par plasê vignît achì – ju clame Ane poiade su la muraie – Viodêt ce vualmade!” Ducj in rie a cjalin jù il cjanâl de Bût, un panorame di gjavâ il flât. E a man a man che a alcin i voi, pronte Catine e segne cul dêt “Chê e je Cjabie, chê la plêf di Sant Florean di Dieç, chê mont plui grande e je il Serenât che i talians a clamin Sernio, là al è Zui, par di ca Darte.” A stan un pôc cidins, inmagâts de bielece e, cuant che si inviin, a àn une serenitât grande che, se ancje la zornade e ves di finî cumò, e varès za jemplât il lôr cûr. Dopo di vê contentât il spirt e il cûr, mignestron di vuardi e fasûi, luianie fumade cu la polente e un strucul dolç di pomis a passin ancje il bultric. Cuatri pas pal ort botanic a judin a parâ jù la polente cjargnele, intant che Sandre e compre tisanis te erboristarie e Ane si informe par vignî in gjite cu la sô classe ae Polse di Cougnes.


◆ “E je ore di lâ jù – al vise Mario – a viodi Zui roman.” Lant jù al conte che, dopo di Aquilee, Forum Iulii e Iulia Concordia, i romans a fondarin Iulium Carnicum, che cumò juste apont al è Zui, te strade strategjiche che, pal Pas di Mont di Crôs, e mene tal Noricum, ven a stâi in Austrie e Gjermanie. Prime a visitin i sgjâfs de citât romane, il forum, la antighe place, cu lis colonis che a tignivin sù i puartis tor ator, cul templi di une bande e la basiliche forense di chê altre. Si imagjinin ce sflandôr che e veve di vê la citât. “Cumò o lin tal Museu Archeologjic di Zui – e dîs Ane – o profiti che o ai a pene fate une lezions ae mê classe e che o soi preparade. Nol è grant ma metût sù une vore ben. Al à reperts di Zui e di dute la Cjargne, de Preistorie fin ae Ete di Mieç.” Te jentrade, Mario al lasse la sô femine a fâ di vuide, a fâ viodi lis spadis dai vuerîrs celtis pleadis par soterâlis cul lôr paron, i tancj bronçs come il biel ritrat di un personaç innomenât e lis testemoneancis de storie antighe de Cjargne. Al lasse la compagnie in buinis mans e al profite par lâ tai uficis a cirî la sô amie diretore.
◆ “Mario, ce sorprese e ce câs che tu sês achì! – e dîs Clare, la diretore, compagne di scuele – Pense che a la plui lungje doman ti varès telefonât.” “E parcè mai po, cualchi probleme? Sêstu daûr a organizâ la fieste di diplome?” “Ah, nuie di impuartant. Dome che îr a cualchidun i à colade tal museu une buste sierade cu la tô direzion scrite parsore. No à il recapit dal mitent. Ti varès clamât par dâte. Vele.” Mario le cjol, al à la sbisie di vierzile ma nol pues fâlu denant de amie che e varès gust di fâ une cjacarade cun lui. “Scusimi, Clare, ma o soi cun amîs che mi spietin. O soi passât dome par saludâti. Mi tocje scjampâ. Si cjatarìn cun calme plui indenant. Graciis e mandi.” Al cjape la puarte, al jes e le siere in muse a Clare che e reste di clap cence nancje rivâ a vierzi bocje. Mario, viodût che la compagnie e je ancjemò tal plan disore, al jentre tal gabinet, si siere a clâf, al sbreghe la buste e al lei seneôs: “BRÂF. TU TI SVICINIS AL TESAUR. AI SÎS DI JUGN VA DULÀ CHE LU ÀN COPÂT” “Ai sîs di Jugn – al scrupule Mario – al è il patriarcje Beltram. In chê dì dal 1350 lu àn copât tai prâts de Richinvelde.
◆ In machine, tal tornâ indaûr, ducj a laudin la zornade bielone passade in Cjargne, la archeologjie di Zui, il bon gustâ, la Polse di Cougnes e, massime, la Plêf di Sant Pieri cu la bussade des crôs, cun dut ce che e vûl dî. Ducj une vore contents, fûr che Mario, pensôs e suturni. “Ce âstu – i domande Ane – isal lât alc ledrôs vuê?” “No, no, dut ben. O ai dome un tic di mâl di cjâf.” “Ti dîs simpri di no bevi blanc, che ti fâs mâl. Ma no tu scoltis!” ❚


[E va indenant tal prossin numar]

Gnovis / “Feminis furlanis fuartis” di Erika Adami a vicino/lontano e al Salon internazionâl dal libri di Turin

Redazion
La Patrie dal Friûl e segnale doi apontaments che le viodin protagoniste cul libri “Feminis furlanis fuartis” di Erika Adami, che e fâs part de golaine “La machine dal timp”. Te suaze dal festival vicino/lontano, rivât ae vincjesime edizion, Erika Adami e moderarà l’incuintri “Feminis. Talents di no strassâ” che al nas des esperiencis contadis […] lei di plui +

Comunicât / Cungjò, Aureli. Nus lasse un grant omp, Aureli Argemì, che si è batût pai dirits dal popul catalan e par chei di ducj i popui minorizâts. Il comunicât in lenghe catalane e furlane.

Dree Venier
BARCELONA Aureli Argemí, fundador i president emèrit del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN), ha mort aquest dilluns als 88 anys, segons ha informat l’entitat en un comunicat. Nascut a Sabadell el 1936 i llicenciat en teologia a Roma i París, va ser monjo de Montserrat, va formar part […] lei di plui +