Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Home banking

............

_Mandi nono, cemût?
Cjale ce timp! E a mi mi tocje lâ in bancje. O ai di fâ un bonific par paiâ il circul di briscule.
_No puedistu fâlu stant a cjase, cul home banking?
L’om ce?
_Banking, nono, al è inglês: al vûl dîsi fâ robis di bancje.
Ah, o ài capît: l’om banking. Vigji, po! Covential clamâlu cun chel non forest? Dut câs, Vigji nol sa nancje dulà che o soi a stâ. L’om banking di prime lu saveve, ma lu àn mandât intune altre filiâl. E in ogni câs, nancje lui nol vignive mai: o vevi simpri di lâ jo tal so sportel par fâ lis robis.
_Ma no, nono, no “om”: “home”. Al vûl dî “cjase” par inglês. Home banking al è chel sisteme che ti permet di fâ bancje di cjase, cul computer. Tu jentris tal sisteme de bancje e tu puedis fâ dutis lis operazions che tu vuelis tal to cont. Jo lu dopri simpri.
Sâstu jentrâ tal sisteme de bancje cul computer? Alore prove cjalimi ce che al à spindût Jacumin de sô gnove Ape. Lui al dîs che al à fat un afâr ma nissun i crôt.
_Ma nono, no pues mighe jentrâ tai conts di ducj! Cul home banking ognidun al à une sô password, un codiç speciâl che al cognòs dome lui, par jentrâ dome tal so cont.
Mmh… tu tu crodis di savêlu dome tu, ma no sta fidâti. Cjale che Catine, cul fat che e lavore li dal pan, e sa dut di ducj. No tu puedis platâi nuie a Catine.
_Trancuîl, nono, al è un sisteme di sigurece studiât dai miôr programadôrs, cui dâts criptâts, i token…
Tu ses dome buine di fevelâ forest! Dut câs, jo no mi fidi a lassâ i bêçs dentri dal computer. Ti ricuardistu cuant che ti si è rot il disc e tu âs pierdût dut ce che tu vevis dentri?
_Ma nono, i bêçs no son mighe dentri pardabon! Al è un sisteme virtuâl.
Fâs ce che tu vuelis. A mi, cun ce che si sint ator des bancjis, chest home banking no mi plâs par nuie. Miôr il cjamare-banking: dut sot dal materàs! ❚
✒ Bete Di Spere

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +