Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

LA PARABULE DAL MÊS

............

La parabule dal pari che al perdone
Lc 15,11-32
Tal mac des parabulis di grande consolazion che Luche al ripuarte, cheste e je la plui splendide. Il fi scjampât, cjaviestri, paiant di persone al veve capît, cu la cuâl che il fi plui grant, bon e ubidient, nol veve imparât a preseâ nuie.

Pre Roman Michelotti

11E Jesù ur diseve: “Un om al veve doi fîs. 12Il plui zovin i disè al pari: Pari, dami daurman la part di ereditât che o ai dirit. Alore il pari al spartì la robe fra i doi fîs. 13Pôcs dîs dopo, il fi plui zovin, ingrumade dute la sô robe, al partì par une regjon lontane e li al mangjà dut ce che al veve, vivint di sporcacjon. 14Dopo che lui al veve netât fûr dut, e rivà in chel paîs une grande cjaristie e lui al scomençà a cjatâsi intrigât. 15Alore al le di un dal puest e si metè a vore sot di lui. Chel lu mandà tai cjamps a passonâ i purcits. 16Pe fam che al veve, al varès bramât di passisi magari cul glant che a mangjavin i purcits, ma nissun no i ‘nt dave. 17Alore, tornât in se, al disè: Ducj i fameis in cjase di gno pari a àn tant ce mangjâ che a vuelin e jo invezit culì o mûr di fam. 18O tornarai di gno pari e i disarai: Pari, o ai pecjât cuintri dal cîl e cuintri di te; 19jo no mereti plui di jessi clamât to fi. Tratimi come un dai tiei fameis. 20Si metè in viaç e al tornà di so pari.
Biel che al jere inmò lontan, so pari lu viodè e al sintì compassion di lui. I corè incuintri, i butà lis mans tor dal cuel e lu bussà. 21Il fi i disè: Pari, o ai pecjât cuintri dal cîl e cuintri di te. No mereti plui di jessi considerât to fi. 22Ma il pari ur de ordin ai servidôrs: Svelts, puartait chi la vieste plui biele e metêtje intor; metêtji l’anel tal dêt e i sandui tai pîts. 23Cjapait il vidiel ingrassât e copaitlu. Fasìn fieste cuntun grant gustâ, 24parcè che chest gno fi al jere muart e al è tornât in vite, al jere pierdût e al è stât cjatât. E a tacarin a fâ fieste.
25Il fi plui grant al jere tai cjamps. Tal tornâ, cuant che al fo dongje di cjase, al sintì a sunâ e a balâ. 26Al clamà un dai servidôrs e i domandà ce che al jere sucedût. 27Il servidôr i rispuindè: Al è tornât dongje to fradi e to pari al à fat copâ il vidiel ingrassât, parcè che al à tornât a vê so fi san e salf. 28Lui si inrabià e nol voleve jentrâ in cjase. Alore so pari al jessì par cirî di convincilu. 29Ma lui i rispuindè a so pari: A son agns e agns che ti fâs di famei e no ai mai disubidît a un sôl dai tiei ordins. Cun dut achel, tu no tu mi âs mai dât un cjavret di lâ a fâ fieste cui miei amîs. 30Cumò invezit che al torne cjase chest to fi che al à straçât ducj i tiei bêçs cu lis sdrondinis, par lui tu âs fat copâ il vidiel ingrassât. 31I rispuindè il pari: Fi gno, tu tu sês simpri cun me e dut ce che al è gno al è ancje to; 32ma si scugnive fâ fieste e jessi contents parcè che chest to fradi al jere muart e al è tornât in vite, al jere pierdût e al è stât cjatât”.

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +