Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

ATUALITÂT – De Australie al Friûl

............

Eleanor Callanan e fevele furlan cul acent inglês. Al è bielonon di sintî. «O capìs dut ma no stait a fâmi tabaiâ parcè che no rivi a fâ un discors dignitôs», d precise jê cun umiltât. A je nassude a Melbourne, in Australie, intune famee di origjin irlandese. Ma di simpri e à vût leams di altris bandis: «Lis mês amiis di scuele a jerin emilianis e une volte ur ai dit, prin di partî par un viaç in Italie, “cuissà se mi cjati cussì ben che o resti là”». Plui o mancul e je lade propit in cheste maniere. Eleanor e à cjatât di vore a Milan e daspò in Friûl, e fâs la “letore” te Universitât dal Friûl. E à sposât un om che al fevele “slâf” (come che e à dit jê) parcè che al à la mari da lis Vals dal Nadison e il pari di Flum. E je lade a stâ a Are di Tresesin, “in campagne, dulà che il celulâr al fâs fature a cjapâ”, e conte riduçant. E dopo 20 agns in Italie, e je achì in Friûl dal 1991, e je rivade adore ancje a vê la citadinance taliane. L’ultin dì di Zenâr di chest an e à fat il zurament di fedeltât a la Costituzion taliane denant dal sindic, Andrea Mansutti, e di tancj amîs rivâts par condividi cun jê chest moment tant spietât. «O vevi domandât di podê zurâ par furlan – nus dîs – ma mi àn dit che no si pues… E alore i miei students da la Universitât mi àn preparât un zurament scherzôs, come un cartelon di lauree, dut scrit par furlan che o ai let dopo, vie pal rinfresc che o vevi organizât». I vevin scrit che e veve di zurâ «di no lassâ plui tal plat frico e polente», a vevin contât la sô storie ricuardant ancje che e jere rivade seconde, cuntun so toc, tal Festival da la cjançon furlane dal 2003. «In chê volte o vevi scrit une poesie par inglês che dopo e je stade musicade e voltade par furlan», e precise Eleanor che e va dilunc ricuardantle a memorie. Il titul “Une buinore di Mai”. Ma cemût aie fat a imparâ la marilenghe, i domandin. «O ai simpri vivût in piçui paîs, a Pagnà, a Terençan, cumò a Are, e achì cuant che tu jentris intune buteghe a cjoli il pan o il gjornal ducj a fevelin par furlan, tu lu imparis par fuarce». Eleonor, che cumò e à dôs citadinancis, chê taliane e chê australiane, e à finît di pôc un master di ricercje sui rapuarts interculturâi a Dublin, in Irlande, e la sô tesi e tratave da lis tradizions furlanis e in particolâr di cemût che a vegnin mantignudis vivis dai imigrâts furlans in Australie.
Valentina Pagani

L'editoriâl / Macroregjons, une oportunitât di racuei

Alessandro Ambrosino - Graduate Institute, Gjinevre
Lis strategjiis macroregjonâls a son la ultime “invenzion” UE par favorî la cooperazion teritoriâl. Trê di cuatri si incrosin in Friûl Intai ultins agns, la Union Europeane si è sfuarçade in maniere vigorose di vignî dongje di plui ai citadins e – su la fonde di chest cambi di rote – e à ricognossût une […] lei di plui +

Il numar in edicule / Jugn 2022

Dree Venier
Jugn 2022 – L’EDITORIÂL. La multiculturalitât e valorize il grant e il piçul / (L)INT AUTONOMISTE. Il pericul centralist al è tal Dna dai partîts talians / PAGJINE 2 – LA STORIE. Di Udin a Pesariis par promovi la mont e i prodots furlans / INT DI CJARGNE. Aziende Agricule Rovis Sabrina di Davài di […] lei di plui +