Sfuei Mensîl Furlan Indipendent
Archivi de Patrie

Tag: “Maria. Storia di tre donne”

CULTURE – “Us conti une conte…”

............
IL TEATRI DI “STORYTELLING”_” None, mi contistu une storie?”: forsit cheste no je une domande che si sint cussì spes in dì di vuê, ma un timp cuissà cetantis voltis che i nevôts, massime prime di lâ a durmî, i domandavin ae none di saurî i lôr siums cuntune biele conte. E se cumò chel […] lei di plui +