par un Friûl plui furlan
La patrie dal Friul

Archive for the ‘Bete di Spere’


IL STROLIC DI BETE. Setembar, mês di vendeme

Ancje se a disin che l’an al scomence cun Zenâr, lu savìn ducj che il mês di Setembar al è il vêr mês dai scomençaments.
E tache la scuele, cuntune classe in plui di chel altri an, si tache a lavorâ dopo des vacancis, ma la robe plui impuartante e je che in Setembar si vendeme! [...]

IL STROLIC DI BETE. Avost, anìn in ufici … a Lignan

Il mês di Avost al è par solit dedicât aes feriis, o ben a chês setemanis li che i furlans a fermin di lavorâ tal ufici o in fabriche e a tachin a lavorâ a cjase.
Ancje la industrie dal turisim regjonâl si è justade intor di cheste vocazion par fâ sintî mancul fûr di puest [...]

IL STROLIC DI BETE. Mês di Lui, o ben mês di cui che o vês voie

Sclarìn prime di dut une robe: il mês di Lui al è di ducj, no dome di lui.
Si clame di Lui, ma al è ancje di jê, di cjossul e di cjossule, cence distinzions.
Se o sês feminiscj o fanatics dal “politically correct”, o podês simpri clamâlu “mês di Jê” o “mês di Cualchidun”. Nissun us [...]

IL STROLIC DI BETE. Jugn, il mês de burescule

Il mês di Jugn al scomence l’Istât. A sierin lis scuelis… ah, no, scusait.
Po ben, si tache a lâ al mâr! Ah, sì, o vês reson, lassìn pierdi, par cumò.
Ma intant che si studie un mût par meti jù i ombrelons a distance di sigurece, si consolìn cun dutis lis sagris dal mês! Cemût? No?
Cualchi [...]

IL STROLIC DI BETE. Mai, il mês des sagris “smart”

Il mês di Mai al è cognossût in Friûl soredut parcé che, par vie di un zûc di peraulis, si dopre ben in tantis batudis come: “Si, si, ti paiarai il cont tal mês di Mai!”, o “O mi met a diete ai 32 di Mai!”, o ancje “Cuant si podaraial lâ atôr liberamentri, cun [...]

IL STROLIC DI BETE. Avrîl: il mês par stâ dismots

“Avrîl dolç durmî” al dîs un proverbi. Un proverbi talian, naturalmentri, che in furlan nol à traduzion: nissun vêr furlan, di fat, al pues pensâ che durmî al sedi une robe biele.
Par jessi sigure, o ai controlât ancje sul dizionari di furlan e ce che par talian si disarès “dolç fâ nuie”, par furlan al [...]

IL STROLIC DI BETE. Març, il mês che nol è plui matucel

Il mês di Març al è cognossût in Italie pe sô variabilitât: di fat, un proverbi talian al dîs “Març
matucel: cjale il soreli e cjape sù la ombrene”. Un proverbi che chi di noaltris no si è slargjât, prin di dut parcè che par furlan nol fâs rime ma soredut parcè che in Friûl il [...]

IL STROLIC DI BETE. Zenvrâr. Il mês dal Unpardoi

Il mês di Zenvrâr nol esist, ma o ai di fâ fente di sì parcè che la Patrie e jes cuntun numar dome pai doi mês di Zenâr e Fevrâr. A Zenvrâr a finissin lis fiestis di Nadâl e al scomence il carnevâl: par fâ fente che al sedi un mês sôl, o podês mangjâ [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Global warming

Mandi nono.
Mandi frute, cemût?
Jo ben, nono, gjavant il cjalt e il scjafoiaç.
Eh, e je vere! E pensâ che a Mai o jerin chi a cricâ, cul fûc piât! No si capìs plui nuie cul timp.
Eh, nono: al è colpe dal global warming.
Ben, frute, chel al è sigûr: se tu mangjis vuardi no tu ti judis [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Black friday

Mandi nono.
Mandi frute! Ce biel gaban che tu âs!
Biel? Al è vecjo di cuant che ancjemò no jeri maridade! Cjale chi: al è dut fruiât.
Pecjât, ti stave ben!
Eh, lu sai: par chel o fâs fadie a butâlu. O varès di comprânt un gnûf, ma aromai o spieti il Black Friday.
Dîs po, frute, no tu varâs [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Downburst

Mandi nono.
Mandi frute! Âstu sintût ce frêt, dut intun colp? Îr e someave Istât e cumò al è Invier.
Eh, sì, nono, bisugne propit piâ il spolert, cumò.
E l’aiar? Âstu sintût ce aiar fuart che al è vignût, cuant che al à scomençât a plovi? Al someave che al tiràs jù la cjase.
Sì, nono, al è [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Street food

Mandi nono.
Mandi Bete. Ce fâstu di gustâ vuê?
Nuie, nono! O lin fûr.
Oh, ben fate! Dulà laiso a mangjâ? Intun ristorant?
No, nono, cun chel biel timp chi o vin voie di stâ tal viert.
Ah, in sagre?
No, o larìn ator, al mâr o crôt, e o mangjarìn alc di street food.
Cemût alc di stric? Tipo spaghets?
Ma no, [...]