par un Friûl plui furlan
La patrie dal Friul

Archive for the ‘Bete di Spere’


IL STROLIC DI BETE. Avrîl: il mês par stâ dismots

“Avrîl dolç durmî” al dîs un proverbi. Un proverbi talian, naturalmentri, che in furlan nol à traduzion: nissun vêr furlan, di fat, al pues pensâ che durmî al sedi une robe biele.
Par jessi sigure, o ai controlât ancje sul dizionari di furlan e ce che par talian si disarès “dolç fâ nuie”, par furlan al [...]

IL STROLIC DI BETE. Març, il mês che nol è plui matucel

Il mês di Març al è cognossût in Italie pe sô variabilitât: di fat, un proverbi talian al dîs “Març
matucel: cjale il soreli e cjape sù la ombrene”. Un proverbi che chi di noaltris no si è slargjât, prin di dut parcè che par furlan nol fâs rime ma soredut parcè che in Friûl il [...]

IL STROLIC DI BETE. Zenvrâr. Il mês dal Unpardoi

Il mês di Zenvrâr nol esist, ma o ai di fâ fente di sì parcè che la Patrie e jes cuntun numar dome pai doi mês di Zenâr e Fevrâr. A Zenvrâr a finissin lis fiestis di Nadâl e al scomence il carnevâl: par fâ fente che al sedi un mês sôl, o podês mangjâ [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Global warming

Mandi nono.
Mandi frute, cemût?
Jo ben, nono, gjavant il cjalt e il scjafoiaç.
Eh, e je vere! E pensâ che a Mai o jerin chi a cricâ, cul fûc piât! No si capìs plui nuie cul timp.
Eh, nono: al è colpe dal global warming.
Ben, frute, chel al è sigûr: se tu mangjis vuardi no tu ti judis [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Black friday

Mandi nono.
Mandi frute! Ce biel gaban che tu âs!
Biel? Al è vecjo di cuant che ancjemò no jeri maridade! Cjale chi: al è dut fruiât.
Pecjât, ti stave ben!
Eh, lu sai: par chel o fâs fadie a butâlu. O varès di comprânt un gnûf, ma aromai o spieti il Black Friday.
Dîs po, frute, no tu varâs [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Downburst

Mandi nono.
Mandi frute! Âstu sintût ce frêt, dut intun colp? Îr e someave Istât e cumò al è Invier.
Eh, sì, nono, bisugne propit piâ il spolert, cumò.
E l’aiar? Âstu sintût ce aiar fuart che al è vignût, cuant che al à scomençât a plovi? Al someave che al tiràs jù la cjase.
Sì, nono, al è [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Street food

Mandi nono.
Mandi Bete. Ce fâstu di gustâ vuê?
Nuie, nono! O lin fûr.
Oh, ben fate! Dulà laiso a mangjâ? Intun ristorant?
No, nono, cun chel biel timp chi o vin voie di stâ tal viert.
Ah, in sagre?
No, o larìn ator, al mâr o crôt, e o mangjarìn alc di street food.
Cemût alc di stric? Tipo spaghets?
Ma no, [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Musthave

Mandi nono.
Mandi frute, ce âstu in chê scjate?
O ai comprât une robe bielone pal mâr: un materassin gnûf.
Cemût? No ti vadial plui ben chel blu che ti vevi cjolt di piçule?
Ma nono, a saran passâts plui di 20 agns*! Al sarà ancje sbusât.
E alore? Si podarà comedâ, no?
Ma chel chi nol è un materassin cualsisei. [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Pokemon

Mandi nono.
Mandi frute. Âstu finît di lavorâ cheste setemane?
Sì, nono! Usgnot fieste! O puarti il gno nini al cine.
Ce biel! Ce laiso a viodi?
Il gnûf film dai Pokemon!
Cui, jo? Dulà varessio di pocâ?
Di nissune bande! O feveli dal film dai Pokemon!
No capìs. Isal un cine masse plen di int? Âstu di pocâ par jentrâ a [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Parkour

Mandi nono.
Mandi Bete! Âstu sintût di chel zovin che al è colât jù di parsore di un cuviert chê altre dì? Al è lât a finîle tal ospedâl.
Eh, sì, nono: si è fat mâl fasint parkour!
Ma no, no lu àn menât tal ospedâl pal cûr: al è colât jù dal cuviert!
O ai dite parkour, nono!
Il [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Navigator

Mandi nono!
Mandi Bete! Contimi une robe: ma ce saressie dute cheste storie dal redit di citadinance, che o sint tant a fevelâ? Cumò bastial jessi talians par vê une paie?
Nol è propit cussì facil, nono: a son tantis regulis di rispietâ par vêlu.
O speri che tes regulis e sedi ancje chê di “no jessi [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Var

Mandi nono!
Mandi frute!
Cemût? Ce âstu fat îr che e jere domenie?
O ai cjalade la partide dal Udin.
Ah, brâf! Jo no ai rivât a viodile. Cemût ise stade?
Mah. Cjale: l’Udin chest an al è propit malmetût, ma chel arbitri li al è miôr che al cambi mistîr!
Parcè? Masse erôrs?
No sai ce che al è sucedût, [...]