par un Friûl plui furlan
La patrie dal Friul

Archive for the ‘Bete di Spere’


NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Politically correct

Mandi, nono!
Mandi Bete!
Âstu viodût? Al è rivât l’Autun!
O ai viodût sì! O jeri cumò a fevelâ cun Toni il scovacin, che al scovave vie lis fueis ta la rampe dai handicapâts fûr dal comun.
Handicapâts? Scovacin? Ma cemût fevelistu, nono? Tu varessis di jessi plui politically correct!
Poli… ce? E tu mi domandis a mi cemût che [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Car sharing

Mandi nono!
Mandi frute. Ce brute muse! Cualchi probleme?
O varès di là a Udin, ma o ai la machine a justâ.
Eh, bon, lâ a Udin nol sarà mighe un probleme? Cuant che o jeri zovin o levi in biciclete!
Sì, nono, lu sai. Ancje i cjargnei a vignivin jù de Cjargne batint il tac! Ma no ai [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Streaming

Mandi nono!
Mandi frute! Ti disturbio? Stâstu cjalant une robe par television?
No sta preocupâti, nono, ven! O met in polse e o voi indevant une altre volte.
Ah, ise une robe regjistrade? Âstu la cassete?
No, nono! No si doprin plui lis cassetis. No ai nancje il videoregjistradôr! Robe passade.
Usti, e cemût fâstu, alore, a meti in polse [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Hype (ma ancje Keynote)

Mandi nono!
Mandi frute! Ce stâstu cjalant tal computer, un film?
No, nono, al è il keynote de Apple!
Un chinot? Si cjolie tal computer ancje chel, cumò? Jo o ai miôr lâ a bevilu tal bar.
Il keynote, nono. E je une conference fate cun ducj i gjornaliscj e i blogger par presentâ alc.
E ce presentino?
Il gnûf [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS: «Chat»

Mandi nono!
Mandi frute! Ce stâstu simpri a mateâ cun chel telefonut? No rivi mai a capî.
O soi daûr di une chat su Whatsapp, nono.
Di ce?
Di une chat. Une robe che e covente par babâ, par fevelâ cun chei altris.
Ah, tu sês daur a peteçâ! Cumò si use cussì? Si petece scrivint tal telefonut?
Ma no son [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Influencer

_Mandi, nono!
Mandi frute! Cemût?
_Ben, nono. Tu, ce stâstu fasint?
O cjalavi un dibatit par television, ma no rivi a capî masse. Cui sono chei li che a fevelin?
_Fasimi viodi, nono.
Chel li lu cognòs, al è Carlo Conti. No ai i ocjâi, ma cuant che o viôt une magle scure al è simpri lui. Ma cui [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Spending review

Mandi, nono! Dulà vâstu?
Mandi frute! O voi in comun, a fâ la cjarte di identitât.
Cjale che vuê e je sierade la anagrafe!
Cemût? Di miercus? E je simpri stade vierte di miercus.
Lu sai, ma di un pâr di mês a àn cambiât orari, cumò a son vierts la metât des voltis.
Parcè mai, po? No vevino voie [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Crowfunding

_Mandi nono, sâstu che il gno amì Marc al sta metint sù une aziende par vendi sapis a Triest?
Usti, a ‘nd à bêçs di butâ vie!
_Ma no, no ju met lui, i bêçs: al dopre il crowdfunding.
Il craud-ce?
_Il crowdfunding, nono. Si dopre un grum, in dì di vuê. Al è inglês: “crowd” al vûl dî [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Gender

_Mandi nono!
Mandi, frute! Ce âstu li?
_O ai comprât un zûc pal piçul.
Brave frute! Fâlu zuiâ tant, il gno nevodut. Ce i âstu cjolt?
_Une cusinute. I plâs tant viodimi a fâ di mangjâ.
Une cusinute? Nol è mighe une femine! Parcè no i âstu cjolt il bancut di mecanic?
_Su po, nono, no esistin zûcs di mascjo e [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Realtât aumentade

_ Mandi nono!
Mandi frute, ce fâstu cul telefonut in man?
_O voi a cjace di Pokemon!
Cui pochistu?
_No pochi nissun, o voi a cjace di Pokemon, besteutis di un videozûc.
Ah, un zugut! E parcè vâstu atôr cul telefonut, alore? No puedistu stâ ferme li a zuiâ?
_Eh, no! Chel chi al è un videozûc di “realtà aumentata”: realtât [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Babywearing

_Mandi nono!
Mandi frute, sêstu cul gno pronevodut, vuê?
_Sì, nono, o sin lâts a un cors di babywearing!
Bevi ce?
Babywearing, nono!
Bevi tal veri? No isal masse piçul? Parcè no i compristu un biberon come ducj?
No: Baby-wearing! “Baby” come “frut”, “wearing” come “vistî, meti intor”. Al è…
Sì, sì, lu ai capît: al è inglês. Ma no tu varâs [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. «Tutorial»

_Mandi nono!
Mandi frute, ce fasistu cun chel bancâl? Âstu di fâ consegnis?
_No, nono: o stoi fasint un taulin pe terace.
E ce ti àno puartât cul bancâl, il len?
_No, o dopri propit il len dal bancâl. A usin cussì, vuê. A jerin ancje al Salon dal Mobil.
Sigûr: par movi i mobii vêrs, però, no par [...]