par un Friûl plui furlan
La patrie dal Friul

Archive for the ‘Bete di Spere’


NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Googolare

Mandi Bete!
Mandi nono! Cemût sêstu vuê?
Ah, la vecjaie! O soi chi di vuê di matine a cirî di ricuardâmi une robe.
Ce robe, nono?
O ai di clamâ il spacecamin prime che al vegni l’Invier, par viodi de nape! Ma no mi visi plui il non di chel che al ven di solit. Al à di jessi [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Barbecue

Mandi nono!
Mandi, Bete! Sêstu lade a fâ spesis?
Sì, nono, o soi lade a cjoli un pocje di cjar e di verduris. Vuê o vin il barbecue!
Barbe cui? Un de bande mê, o dal to om?
Ma no, il barbecue! Nus è a pene rivât e o vin di screâlu.
E cemût fasêso a screâ un barbe?
Un barbecue, [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Wikipedia

Mandi nono!
Mandi Bete!
Ce stâstu cjalant?
Un cine par television. No rivi a visâmi dulà che o ai bielzà viodût chel atôr li. Che al vedi fat Derrick?
Spiete dome un moment, nono: cumò lu cîr su Wikipedia.
Al vuiche ce?
Wikipedia, nono! E je une enciclopedie!
E cemût fasie a vuicâ une enciclopedie? Ise leade cu la cerniere des puartis? [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Hosting

Lis gnovis peraulis spiegadis ai nonos
Mandi nono!
Mandi Bete! Ce stâstu simpri a mateâ cun chel computer?
Al è pal gno blog. Mi stavi dismenteant di paiâ l’hosting!
Osti ce? Ce isal sucedût?
Che no lu vevi paiât!
Ma ce?
L’hosting!
No sta a rabiâti cun me, cumò!
Cui isal rabiât, nono?
E ce mût isal di rispuindi, alore? Ti ai dome domandât ce [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Take away

Mandi nono!
Mandi Bete, cemût? Âstu pront di gustâ?
No, nono, vuê no ai propite voie di stâ a remenâ pignatis. O cjolarai alc al take away.
E dopo?
Dopo ce?
Alc che al tache vueit, e dopo? Si implenial?
Take away, nono!
Eh, tache vueit! Cjale: jo no sai ce robis stranis che tu cjolis, frute, ma jo soi usât a [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Complotiscj

Mandi nono!
Mandi frute, cemût?
Uh, nono, o ai propite dibisugne di une polse. O ai juste finît di discuti cuntune mari ta la chat di scuele.
Ta la… ce?
La chat*, nono, sù po, ti ai bielzà spiegât.
Ah, sì, la petechat, chê robe par peteçâ!
Eh, chê li.
Ma ce isal sucedût a scuele? Isal cualchidun che al barufe [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Tapis roulant

Mandi nono!
Mandi frute, ce ben che ti viôt!
No masse, nono, o ai di butâ jù cualchi chilo.
Voaltris feminis! Simpri daûr a chel cirî di lâ jù di pês! No savêso che i vues a vadin ben pai cjans? No tu scomençarâs mighe a fâ la diete e a no mangjâ plui nuie?
Ma no, nono, no [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Shabby chic

Mandi, Bete!
Mandi nono! Sêstu vignût a cjatâmi?
O passavi di chi… ce fâstu cun chel scrin, âstu di piturâlu?
No, no, nono, lu met tal tinel!
Ma cemût? Lu metistu cussì? Cence comedâlu? Al è dut scrodeât!
Scrodeât?
Cjale chi la vernîs, dute scussade!
Ma nono! Al è fat a pueste cussì. Al è un mobil “shabby chic”!
Scia… ce?
“Shabby chic”. Al [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Shatush

Mandi nono!
Mandi, Bete! Cemût?
Avonde ben, nono. Dome che o soi plene di lavôr, no mi reste timp par fâ nuie.
Eh, si viôt: trop isal che no tu vâs dal piruchîr? Cjale li, ce cjavei!
Ce disistu, nono? O soi a pene stade!
Pardabon? Fasiti tornâ indaûr i bêçs daurman, alore!
Parcè po, nono? No ti plasie la mê [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Wienerschnitzel

Mandi nono!
Mandi frute! Âstu bielzà pront di gustâ?
O voi fûr, usgnot.
Simpri ator, eh?
O vin voie di provâ un gnûf ristorant che a àn viert. Al fâs cusine austriache e todescje.
Ce? Austriache e todescje? Sêso fûr cul cjâf? Cun dutis lis robis buinis che o vin chi? I todescs a podaran insegnâus un grum di [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Politically correct

Mandi, nono!
Mandi Bete!
Âstu viodût? Al è rivât l’Autun!
O ai viodût sì! O jeri cumò a fevelâ cun Toni il scovacin, che al scovave vie lis fueis ta la rampe dai handicapâts fûr dal comun.
Handicapâts? Scovacin? Ma cemût fevelistu, nono? Tu varessis di jessi plui politically correct!
Poli… ce? E tu mi domandis a mi cemût che [...]

NO SON PERAULIS PAR VECJOS. Car sharing

Mandi nono!
Mandi frute. Ce brute muse! Cualchi probleme?
O varès di là a Udin, ma o ai la machine a justâ.
Eh, bon, lâ a Udin nol sarà mighe un probleme? Cuant che o jeri zovin o levi in biciclete!
Sì, nono, lu sai. Ancje i cjargnei a vignivin jù de Cjargne batint il tac! Ma no ai [...]